Bab Saru Sastra Jawa Kuno
Bab Saru Sastra Jawa Kuno

Bab Saru Sastra Jawa Kuno16 min read

1-desan.png

“Tilik Weruh Nomor Siji”
Teka Artikele Soeharto Mangkusudarmo, Erotisme dalam Teks Sastra Jawa Kuno, ing Jurnal Humaniora, Vol.17 No.1, 2005 | Bisa dicek ana ing {kene} kanggo artikel asline

|| AJA NGLAKONI PAGLIASI ||
Tulisan sing disuguhake iki njupuk inti artikel. Nek butuh golek referensi kanggo rujukan, mara wae ing link sing wis dicepakake. Tulisan iki ora bisa nggo referensi. Nek mung kanggo nambahi wawasan, bisa maca ana ing kene.

Penulis Artikel


Artikel kanthi judhul Erotisme dalam Teks Sastra Jawa Kuno iki ditulis dening Soeharto Mangkusudarmo. Panjenenganipun utawa dheweke kuwi salah siji dosen ing jurusan Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Mata kuliah sing diampu biasane ana ing sakubenge kawruh tata basa Jawa Kuno, luwih trepe bab morfologi (cara nulis) Jawa Kuno.

Cekake Artikel


Ing pengantar utawa pendahuluan artikel, Soeharto miwiti tulisan artikel nganggo pengalame dheweke dhewe nalika nampa SMS saka kancane. SMS kuwi munine kaya ngene:

 

Jare wong lanang barange wong wedok kuwi surga
            Jare wong wedok barange wong lanang kuwi neraka
            Njur aku mikir, “Tenan ora kuwi? Setan kok bisa mlebu-metu surga?”

 

SMS sing diceritakake Soeharto jan gayeng tenan. Awak dhewe bisa mbayangake ta maksude kepiye? Tur nek dipikir-pikir SMS kuwi klebune pornografi utawa mung teks SMS biasa sing swasanane erotis (saru sing disamarke).

 

Miturut Soeharto, miangka peneliti ora patut nek mung nyawang nganggo kacamata ireng lan putih. Kudu dionceki kanthi obyektif apa ta sing ana sakwalike kedadeyan. Mula kanggo teks SMS sing ditampa mau, ben ora keblasuk, ing bagiyan pambukane Soeharto ngewenehi garis sing cetha, yaiku bedane pornografi karo erotis miturut sumber-sumber kamus lan pangertene wong ahli basa

 

Sajroning KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tembung erotisme duwe arti; munggahe hawa nepsu, kekarepan kanggo kenthu sing terus-terusan. Nganggo dhasar arti kuwi, bisa ditarik kesimpulan nek erotisme utawa erotis kuwi kekarepan kanggo ngeculake hawa nepsu birahi. Beda meneh nek pornografi sing artine: gambaran tingkah tumindak kanthi erotis ben ngundang hawa nepsu birahi, arupa gambar lan arupa tulisan.

 

Saka pangerten sing beda mau, Soeharto ngajak awak dhewe ben ora keblasuk nalika nampa teks utawa lukisan. Pornografi kuwi ketara nek digawe kanthi niyat ben sing maca utawa sing nonton metu rasa hawa nepsune, erotis kuwi gambarane lan durung mesthi digawe kanggo ngundang hawa nepsu. Apa sing diarani erotis kuwi mlebu wilayah pribadhine dhewe-dhewe sing nampa.

 

Soeharto banjur ngewenehi conto bab pikiran sing beda nalika nyawang samubarang sing erotis kanthi ngutip teks sastra Jawa Kuno sing judhule sārasamuccaya, munine ngene:

 

Tonĕn waneh, tunggula kuwi ikang wastu,
            dudu juga āgrahaning sawwang-
            sawwang irika, wyaktinya, na ng susuning
            ibu, dudū āpti nikang anak, an monnging
            ibu, lawan āpti nikang bapa, hinganya
            manah magawe bheda.


Terjemahane:
Hendaknya dilihat yang lain. Lagi pula
            meskipun hanya satu benda, tetapi 
            berbedalah kemauan hati tiap-tiap orang itu.
            Kenyataannya seperti misalnya payudara ibu.
            Keinginan anak itu terhadap payudara ibunya
            berbeda dengan keinginan bapaknya
            ketika mereka sama-sama merindukan
            payudara ibu. Jadi batasan pikiran
            membuat beda

 

Miturut teks ing dhuwur kuwi, Soeharto ngandhani awak dhewe nganggo conto sing paling cedhak. Tur nek dirasakake ya pener, pancen ngono kuwi kahanane. Cah cilik lan bapake cah cilik sing bebarengan nyawang payudara ibu mesthi pikirane beda. Cah cilik nyawang amerga pengen ngombe banyu susu, nanging nek bapak pengene ya mung susu. Intine sing diarani erotis kuwi manut marang sing duwe pikiran.

 

Cilakane ora kabeh peneliti kuwi duweni wawasan sing amba. Soeharto ngewenehi conto anane kasus bab erotisme sing nate dialami peneliti sing jenenge Kern, peneliti saka Mancanegara. Dadi Kern iki peneliti sing manut marang tata sopan santune mid Victorian days, utawa polah tumindak sing ora entuk nggambarake sing saru, klebu ing Eropa kana. Mula nalika ngadhepi teks kakawin sing miturute Kern saru, teks kuwi langsung dibuwang! Pikire Kern, teks erotis kuwi tandha tibane moral manungsa!

 

Minangka karya sastra Jawa kuno, kakawin kuwi karya sing ngemu kaendahan sing dilukis dening pujanggane (sang kawi). Khususe kanggo nggambarake kedadeyan, misale nggambarake perang, ayune wanita, lan nggambarake katresnan. Ing ngisor iki conto sing diwenehake Soeharto kanggo kasus kedadeyan perang sing malah digambarake nganggo cara sing endah. Kakawin Bharatayudha pupuh XIII, bait 28 lan bait 29:

 

Ngkā ta krodha sakorawâlana
            manah panahira lawan asta sárathi
            tan waktan tang awak tangan suku
            gigir dada wadana linaksa kinrĕpan, mangkin
            Pārtha-sutojwalâmurĕkanakra makapalaga
            punggĕl ing laras, dhiramuk mangusir
            yâśanggĕtĕm aten pejaha makiwuleng Suyodhana

 

            Angganyān racane pamuknira hatur
            taruna sĕdĕng amūrwa kanyakā
            tan pendah ri kĕdalning astra malungid
            sinamanira halis rinĕngwakĕn
            byakta strînaka panghidĕpĕnira 
            dumeh brana ni jajanira n keneng panah
            mangka panghrik i śabdaning gaja rathā
            śwa walingira rĕngihning adyahi


Terjemahane:
Pada saat itulah seluruh Kurawa marah, mereka terus
            menerus memanahkan panahnya pada kuda dan saisnya.
            Tidak diceritakan tubuh, tangan, kaki, punggung, dada
            dan wajah diserbu dan dihujani panah. Abhimanyu semakin
            menyala hatinya. Ia menyerang dengan melepaskan
            cakra dan sebagai senjatanya adalah panah yang
            telah patah. Dengan berani dan hebat, Abhimanyu
            menyerang. Ia mencoba untuk mencapai kehormatan
            untuk dibawa dalam kematiannya
            melawan Suyodhana.

 

            Keadaan gambaran serangan diibaratkan
            seorang pemuda sedang merenggut kegadisan
            seorang perawan. Sentakan yang tajam 
            diibaratkankannya alis mata yang dikerutkan.
            “Jelas kuku wanita”, pendapatnya, ketika
            dadanya terluka terkena panah. Demikian
            pula bunyi suara gajah, kereta, dan kuda,
            dianggapnya sebagai ringkihan seorang wanita

 

Nganggo teks kuwi ketara cetha piye njeglege gambaran perang sing digawa nganggo cara erotis nanging tetep krasa nggegirisi. Gegambaran perange Abhimanyu mungsuh Suyodhana senadyan medeni, bisa digawa kanthi endah. Mengkono tulise Soeharto ing artikele.

 

Sakwise nggambarake perang nganggo cara endah. Soeharto ngewenehi conto teks Jawa Kuno liya sing wujude nggambarake ayune wanita nganggo cara endah utawa erotis. Ing kene bisa diarani cara kuwi klebu rayuan utawa mbribik wong wadon. Bisa diwaca ana ing babak katresnane Dewa Kama karo Dewi Ratih. Dening Dewa Kama, Dewi Ratih dipadhakake kaya sulur lan tunas wit. Miturut Dewa Kama gambaran sing kaya mengkono tegese Dewi Ratih bisa marakake Dewa Kama kelilit rasa birahi.

 

Ing bagiyan sakbanjure, Soeharto mbedakake teks erotis miturut kaidah naratologis-e (tata cara cerita). Ing teks cinta, ana narasi srenggararasa (rasa asmara) lan sambhogasrenggara (ulah cinta kebak kesenengan.

Srenggararasa


Ing bagiyan iki lukisan rasa tresna diwujudake nganggo bribikan. Adegan kaya ngene bisa ditemu ana ing Kakawin Arjunawiwaha, pupuh limalas, bait papat nganti enem. Diceritakake nalika Arjuna karo Suprabha budhal menyang Manimantaka kanggo golek kawruh wadine Niwatakawaca. Sajroning lelaku bebarengan kuwi metu rasa-rasa tresna. Intine Arjuna lan Suprabha padha-padha ngerasakake tresna. Soeharto nulis telung bait kuwi kabeh, nanging ana ing kene mung ditulis bait lima lan enem. Amerga bait sing nomer papat mung nggambarake udure Arjuna lan Suprabha kanggo sapa sing mesthine mlaku ana ing ngarep:

 

Yan ruhuna ngluhun rari katon kita
            bari lagi kapwa tolihen, yan parenga
            lumakwa kadi wehen apareka mene n panuntuna
            ramya nikang haneng wuri manambyakena
            kahulunan palar wruha
            Nyan suruhan mahaywa gelungganta
            mangayati lukarnya meh tibah

 

            Epu juga n tumona mukhaning puru puru
            cala yan tininghalan, tan hana dosaning
            marengu rakwa yan ahalana rasmining
            guyu, yan ri dalem ri hing wengi manganti
            piting unang ing anggege smara, tan dadi
            tan tikel juga halista kadi marahaken
            pehing hati.

 

Terjemahan
            Jika aku berjalan dahulu, dinda
            jelaslah engkau setiap kali mesthi ditengok
            jika bersama-sama berjalan, seakan-akan
            diizinkan untuk mendekat, nantinya menggandeng juga.
            Pantasnya ada di belakang, sambil berlaku sebagai hamba,
            dengan harapan dapat mengawasi. Menanglah tugasnya
            merapikan sanggul, yang mulai terlepas, hampir mengurai

 

            Gelisah juga, jika melihat wajah orang yang kusut, marah,
            bila dipandang. Tak ada jejaknya juga marah, jika diselundupi
            cerianya ketawa. Jika di dalam dan di luar malam, maka
            menanti gelaplah rindunya orang yang memendam asmara.
            Tak urung berkerut juga keningmu, seakan-akan memberitahukan isi hati.


Ing teks kuwi bisa ditemokake bribikan-bribikan maute Arjuna marang Suprabha. Nganggo ukara-ukara sing manis, Arjuna ngrayu Supraba ben sekirane bisa lumaku sisih-sisihan. Ing kene Soeharto ngandhani nek wis muncul bibit-bibit erostisme sing klebu srenggararasa. Banjur diterusake crita mendelike Arjuna nyawang bangkekane Suprabha. Rayuan ora sewates omongan, nanging bisa uga nganggo granyangan. Granyangan tujuwane kanggo ngundang rasa birahi saka sing digranyangi Perkara iki bisa ditemokake ana ing Kakawin Arjunawiwaha, pupuh telu, bait 15 lan 16. Nalika widadari nggoda tapane Arjuna:

 

Tangeh buddhi nikang waneh mara ri wikanganira
            tumitih-titih maha, nyasanyangesesan wasangrasaken
            susu mahanget arum kinumkuman, de ning harsa
            kinolakenya ri gulu tanganira teka kosap ing tengah,
            kenyarang kadi warnaning hima tarang tangen
            angawara wimbaning wulan.

 

            Anyat haliyangan pupu teher sangga wehang
            asidhang-deleng mata, kahat-hat karawit nikang
            gina karasikan ika tinemunya ring mata, tan wruh
            hyang hinilan wulat ri hulat i ing taruna nikuna
            ring smaralaya, twasnya lwir patapan timah
            drawa katon ri mata tekap ika smaralaya

 

Terjemahane:
Tak habis-habis akal yang lain lagi: datang
            di belakangnya Arjuna, menindih-nindih penuh hasrat.
            menjamah-jamah, seraya mendesah-desah, penuh hasrat
            menggosok- gosokkan payudara, yang hangat, harum, berboreh kunyit
             berkat birahi dipelukannya pada leher tangannya Arjuna,
            hingga menjamah pinggang kainnya menerawang bagaikan
            rupa awan tipis berbentang menyelimuti bulatan bulan
            Lainnya lagi bersandar di paha, lalu bertopang dahu, bertelengkan,
            Memelototkan mata. Diperhatikanlah pesona kekuatan asmaranya (Arjuna)
            Yang ditemuinya di mata; tak tahu, bahwa disingkiri pandang oleh
            Pandangan sang muda yang mahir ilmu ulah asmara.
            Hatinya bagaikan pedupaan timah yang meleleh
            Kelihatan di mata oleh api asmara.

 

Ing teks dhuwur kuwi, Soeharto ngewenehi gambaran sing jebul nek dirasakake dhewe kuwi penak-penak piye ngono. Dadi Arjuna nalika tapa banjur digoda para widadari. Anggone widadari nggoda Arjuna rupa-rupa. Ana sing ngglayuti Arjuna, ana sing nggesekake awake, lan ana sing mung mentheleng. Tur ana sing digambarake nalika salah siji widadari nggesekake payudarane sing anget tur wangi diluluri kunyit.

 

Ing teks conto sing digawakake. Soeharto ngandhani awak dhewe menawa karya kakawin kuwi ditulis dening pujangga nganggo gegambaran erotis kanggo nambahi kaendahane kakawin.

Sambhogasrenggara


Ing bagian iki gambaran erotis wis ora bab ancik-ancik kudu ngonokan, nanging wis kelakon tumindak senggaman utawa ‘bercinta’. Soeharto ngewenehi conto nalika Dewa Kama lan Dewi Ratih olah kasmaran. Ing Kakawin Smaradahana pupuh papat, cekake kaya ngene:

 

Anghing patang siki katon amahil sawarya,
            Sampun prasewa kaharas ring anindya nari,
            Sang lwir langit kakilatan tiki durbalangres,
            Satsat guguh makemilan mangudud kapundung

 

Terjemahane:
Hanya empat kali ia (Dewa Kama), seketika itu airnya pun
            Telah meresap, lebih-lebih ketika tersentuh
            Oleh putri yang tiada cela itu.
            Ia (Dewi Ratih) yang bagaikan langit tersinari
            Ini menjadi tiada berdaya, kemudian menggersah,
            Bagaikan orang ompong yang bercakap-cakap
            Dan menghisapi buah kepundung.

 

Ing teks sing digawe conto dening Soeharto dhuwur, ketara cetha nek Dewi Ratih ngrasakake puncake hawa nepsu. Padahal Dewa Kama lagi wae mung ngempit ping papat. Ekspresine Dewi Ratih digambarake kaya wong wadon sing lagi nyucupi woh kepundung. Saben obahe Dewa Kama sansaya marai Dewi Ratih munggah tekan suarga amerga seneng.

Caturwarga


Anane teks gegambaran erotis mau dudu tanpa sebab. Miturute Soeharto gegambaran erotis kuwi kanggo tandha ben awak dhewe bisa nggayuh petang perkara urip. Lumrahe karya kavya, kakawin uga mulangake petang gegayuhan urip. Petang gegayuhan urip yaiku Dharma, Artha, Kama, lan Moksa.

 

Dharma yaiku tumindak-tumindak becik sing laras marang wewulangan agama. Bebenar sing dadi dhasare jiwa lan raga. Kabeh tumindah becike manungsa mesthi wujude dharma. Sakwise dharma yaiku kama. Aja salah, kama utawa olah katresnan utawa senggaman kuwi uga klebu tujuwane urip manungsa. Nanging dudu malah tanpa sebab lan dhasar. Anane nglakoni kama kudu nganggo piwulangane dharma. Nek dharma lan kama wis kecekel, sakbunjere yaiku arthaArtha kuwi kanggo nyukupi butuh, ben bisa kerasa makmure urip amerga kabutuhan donya bisa kecukupan. Paling pungkasan yaiku moksa, yaiku ucule sekabehaning kabutuhan donya lan bisa nyawiji karo Gusti.

Kesimpulan


Soeharto pengin negesake menawa erotis kuwi ora klebu pornografis. Anane kakawin digubah ya ora mungkin mung kanggo nulis ‘cerita dewasa’ ta?

Avatar
Latest posts by jiwajawasastra (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *