Beberapa Cara Menyadarkan Kesurupan8 min read

Neng donya iki, neng planet sing diarani bumi iki manungsa ora dhewean. Sakliyane manungsa, isih ana titah liya, kaya ta kewan, tanduran, lan sakpiturute, klebu uga sing arane barang alus utawa bangsane jim. Senadyan wujude kanthi kasar ora kerep katon, nanging ora ateges ora ana. Pancen anane bangsa jim iki isih kontroversial, kanggone wong modern sing wis kebacut western, bangsa jim kuwi ora patia dipercaya anane, apa meneh bab kaluwihaning bangsa jim. Nanging, kanggone wong Jawa ‘nyel’, bangsa jim ora prelu ditakonke meneh.

Menawa disawang nganggo kacamata agama, meh kabeh agama mesthi ana unsur ‘ghaib’ sing candhak kalawan anane bangsane jim. Neng Jawa, nalika budaya wis lebur karo agama, perkara-perkara ‘ghaib’ wis dadi kalumrahan. Ora urusan agamane apa, angger wis kecampur karo budaya Jawa, mesthi ana sithik akeh kawruh bab ‘ghaib’ lan bangsane jim.

Gandheng manungsa Jawa ‘lumayan’ jeru sesambungane kalawan bangsa jim, cetha ana wayah tatemtu nalika antara manungsa Jawa lan bangsa jim kuwi nganakake interaksi. Maksude interaksi neng kene ora njur omong-omongan terus ngopi bareng apa meneh nganti dolanan bareng tekan bioskop, nanging lumantar kasus sing arane kesurupan utawa kangslupan.

Kesurupan utawa kangslupan iki yaiku kahanan nalika ragane manungsa diisi kalawan ‘entitas’ duwekke bangsa jim. Miturut Poerwadarminta ing Bausastra Djawa, kesurupan kuwi duwe teges disurupi ing lelembut utawa setan. Banjur nek miturut Giri Sonta for Javanese (Lexicon) kesurupan kuwi padha dene karo ketempelan, kelebon, lan kangslupan.

Piye ta kahanan awak nalika kesurupan? Lha iki pitakonan sing biyasane ditakonke dening wong sing durung ngerti rasane kesurupan. Gandheng sing nulis tulisan iki wis nate ngerti rasane, bisa digambarake menawa kesurupan kuwi marai awak dhewe ora duwe kendhali marang awak. Tegese, awak dhewe ora karep ngetokake suwara nggerong-nggerong, nanging embuh ngapa kok malah nggerong-nggerong dhewe.

Kahanan awak nalika kesurupan bisa dibedakake dadi loro; kahanan setengah sadhar lan kahanan kelangan kesadaran. Kahanan loro iki ora bisa dititeni kajaba karo sing kesurupan dhewe. Kanggo kasus kaya kesurupan nalika jathilan, banthengan, utawa debus, bisa diarani kuwi kondisi kesurupan sing kelangan kesadaran.

Bahasan sithik bab kesurupan sajroning pertunjukan tradisi Jawa, ana oknum uga sing memba-memba dheweke kesurupan nanging sakjane ora kesurupan. Nek kasuse wis kaya ngene, biyasane dheweke mung ngandhalake tenagane dhewe.

Salah satu adegan kesurupan dalam pertunjukan Bantengan. Sumber gambar: Travelingyuk

Wong sing sengaja nggawe dheweke dhewe kesurupan cetha duwe prasarat tatemtu supaya dheweke bisa nganti disurupi dening bangsane jim, embuh kuwi sarana rapalan mantra utawa suguhan sajen. Nanging piye nek ana wong sing ora duwe karep kesurupan lha kok ujug-ujug disurupi karo bangsa jim? Lha iki kasus sing rada akeh kelakon. Apa meneh, ana perangane wong sing kebacut kulina nek dheweke gampang disurupi jim.

Piye nek umpama kancane awak dhewe utawa keluarga utawa pacare awak dhewe ujug-ujug kesurupan? Apa sing kudu awak dhewe lakoni? Tulisan iki bakal ngandharake cara kanggo mareni wong sing kesurupan, nanging ora ateges cara sing ditulis neng kene dijamin 100% manjur, amerga durung karuan metode sing dibutuhake padha kaya sing ana njero tulisan iki, apa meneh nek kasus kesurupane wis parah. Mula bisa diarani nek cara-cara ing ngisor iki kuwi mung saran.

Sakdurunge kuwi, prelu dimangerteni dening wong Jawa sing kebacut western, takwenehi piweling sithik. Senadyan sampeyan ora percaya karo kedadeyan kesurupan kaya mengkono, tetep ora ana rugine nyepakake awak bisa nambani wong sing kesurupan senadyan sithik. Amerga sing arane lemah lan getih ora bisa diapusi. Tur kuwi ya kanggo kabecikane wong liya sing disayangi.

Wacanan Sakral

Sengaja ditulis wacanan sakral amerga ora mesthi wacanan cara Islam kuwi manjur. Nyatane, bangsa jim kuwi ora kabeh Islam. Amerga ngelingi pengalaman nalika ana adik kelas sing kesurupan, banjur diwacakake ayat kursi, sing ngeleboni malah nerusake wacanan ayat kursi sing diwacakake. Pancen rada aneh, nanging kanyatan neng ngarepku kaya ngono.

Mula aja pisan-pisan langsung percaya karo film-film bertema horror sing kulina ngelebokake adegan nambani wong kesurupan nganggo rapalan Islam. Tetep prelu didelok dhisik wacanan apa sing mathuk. Sakumpama sing ngeleboni Buddha, banjur diwenehi wacanan Islam, ora mokal nek malah ora ana pengaruh apa-apa.

Senadyan durung pesthi manjur nganggo wacanan sakral, nanging pancen sarana wacanan sakral iki bisa nggampangake proses nambani wong kesurupan. Gumantung marang ‘energi’ sajroning wacanane kuwi mau. Nek wis kaya ngene, aja dianggep ‘berarti awak dhewe kudu bisa macem-macem rapalan’, ya ora ngono, neng kene sing dadi kuncine yaiku ‘yakin’.

Wacanan sakral iki uga prelu dikuwati kalawan rasa percaya, ora entuk gojag-gajeg utawa ragu. Saumpama ngertine mung maca Patehah, tegese ya kudu yakin nek Patehah mau bisa dadi sarana metune bangsa jim sing nyurupi. Angger ragu pisan, wacanane ora bakal mempan babar blas.

Tetep dielingi, rapalan sakral ora dijamin 100% manjur. Piye-piyea tetap gumantung karo bangsa jim sing ngeleboni. Nek sing ngeleboni kuwi duwe kakuwatan sing manteb, wacanan biyasa ora bakal manjur. Mula nek wis mentok ora bisa, mendhing ndang golek wong sing luwih pinter kanggo nambani kesurupan.

Sarana Elemen Alam

Nambani wong kesurupan uga bisa nganggo elemen alam. Bangsa jim padha karo manungsa sing awake ora luput saka elemen alam. Biyasane kanggo nambani wong kesurupan elemen sing paling kerep digunakake yaiku banyu. Konon, banyu kuwi elemen alam sing duwe daya nyancang energi wacanan. Banyu sing wis diwenehi wacanan sakral mau banjur diombekake utawa diraupake marang wong sing kesurupan.

Sakliyane banyu, bisa uga sarana elemen alam arupa lemah. Lemah dianggep minangka elemen sing paling candhak kalawan manungsa lan kerep diarani minangka elemen alam sing sipate netral. Kaya ta kasus kanggo ngilangi kiriman santhet, biyasane sikil wong sing arep dikenani santhet kudu ditapakake lemah. Bab sing padha uga bisa digunakake marang wong sing kesurupan. Carane, wong sing kesurupan mau diselehake lemah, utawa salah siji anggota tubuhe diwenehi lemah sing wis diisi kalawan wacanan sakral.

Nek kanggo angin lan geni, tekan seprene durung nate ngerti. Mbok menawa kanca-kanca ana sing nate ngerti metode nganggo angin utawa geni bisa aweh komentar neng ngisor engko.

Elemen alam banyu kanthi cara diombekake utawa diraupake marang wong kesurupan ing dhuwur mau ora ana jaminan 100% kelakon nek wis kadhung ngadhepi bangsa jim sing kakuwatane ampuh. Klebu cara nganggo elemen lemah, uga ora bisa dadi jaminan 100% wong sing kesurupan bakal mari.

Lumantar Pusaka

Cara liyane kanggo nambani wong kesurupan yaiku lumantar pusaka. Nek saka pengalaman, barang sing kerep digunakake kanggo nambani wong kesurupan yaiku akik, keris, lan kain. Telung barang kuwi dudu barang kaya lumrahe, nanging wis diwenehi isi utawa wis ditulari energi saka rapalan sakral.

Akik, keris, lan kain mau nyimpen energi ‘alus’ sing dipercaya bisa dadi sarana nggampangake wong sing kesurupan ndang mari. Dadi dudu kain, akik, lan keris biyasa. Bab barang-barang pusaka ngene iki ora kabeh wong duwe, mula cara kaya mengkene iki mung kerep dilakoni denging wong sing wis suwe dadi aktifis ‘kebatinan’ utawa aktifis ‘keghaiban’.

Akik lan keris biyasane ditempelake ana ing bathuke wong sing kesurupan, sinambi diwacakake rapalan tatemtu. Beda nek karo kain, kain biyasane butuh dikemulake dhisik marang wong sing kesurupan. Perkara kain iki bisa didelok aneng pertunjukan tradisi Jawa. Nalika pemain kesurupan banjur ora ndang sadhar, dheweke bakal dilumahake banjur sakojur awak ditutupi kain jarik.

Mijet Perangane Awak

Tata cara nomer papat ing kene yaiku sarana mijet salah siji urat ing awak. Sakliyane bisa dadi cara nambani, mijet perangane awak iki uga bisa kanggo niteni apa sing kesurupan mau tenanan kesurupan apa mung gawe-gawe.

Konon, bangsane jim mlebu menyang awake manungsa lumantar bolongan, kaya ta kuping, irung, lambe, lan selane kuku, utawa bisa uga sarana bolongan ngisor, nanging kasus ngene iki arang banget. Banjur, bangsa jim mau bakal manggon ana ing papan-papan kempitan sing lembab, kaya ing dengkul, antaraning driji, lan kelek.

Carane, ing bagiyan kelek, antaraning jempol sikil utawa tangan, lan ing urat mburi dengkul utawa sikut mau dipijet kanthi seru. Nek ora ana respon, tegese wong kuwi pancen kesurupan. Umpama wis cetha wong kuwi mau kesurupan, bagiyane kuwi mau tetep dipijet banjur diwacakake rapalan sakral sing dianggep mempan supaya bangsa jim ndang metu.

Jaluk Tulung Wong Pinter

Cara paling pungkasan kanggo nambani wong kesurupan yaiku jaluk tulung wong pinter. Tegese wong sing ngerti babagan supernatural. Biyasane wong pinter wis nglakoni tirakat tatemtu saengga dheweke duwe daya kaluwihan khusus kanggo nambani wong kesurupan. Senadyan kabeh mau bali menyang kareping Gusti, sakorane wong pinter mau bisa dadi sarana kanggo nambani.

Wong pinter neng kene aja dianggep ana ing lingkup agama tatemtu. Biyen penulis uga nate entuk cerita menawa ana kyai sing arep nambani wong kesurupan jebul gagal, wong sing kesurupan mau malah bisa mari nalika digawa menyang Romo utawa pepundhening agama Katolik/Kristen.

Mula aja nganti wong pinter ing kene dianggep lan dibingkai aneng agama tatemtu. Ana kalane wong pinter saka kejawen malah manjur tinimbang pandhitaning agama. Nanging ana kalane uga wong kejawen ora bisa nambani, tur sing bisa malah kyai. Meneh, kesurupan kuwi isih dadi misteri. Senadyan wong Barat wis ngupaya ‘melogikakan’ kesurupan, nyatane kasus kesurupan kuwi rena-rena kahanane. Ora sithik kasus wong sing kesurupan ujug-ujug waras mung amerga diwenehi mangan bakso lan rokok Surya 12! Tur, penulis uga tau nampa crita nek wong kesurupan bisa mari kanthi cara diraupi nganggo banyu uyuh!!

Gombalamoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *