Cecongkrahe Tikus & Bajing

Wit randhu ing alas sisih kulon katon ngrembuyuk. Tansah mider-mider melu obahing angin kang liwat. Ing salah siji saka gagang wit iku ana bolongan kang amba lan pengkuh. Pancen panggone rada njero. Nanging, Bajing seneng marang omah kuwi.

Papan kanggo ngeyup yen ana udan, lan kanggo gocekan yen ana angin. Sawijining dina, Bajing lunga saka omahe, karepe nglurug pangan ana ing wit klapa.

Kandhane Bajing, “Kick.. kick.. kick.. klapa-klapa iki kasenenganku, ora ana kewan liyane sing entuk ngentekake kajaba aku.” Ora let suwe Bajing munggah wit klapa lan miwiti anggone mangan.

Wis pirang-pirang dina Bajing ing kana, mula klapa pirang-pirang janjang uga wis resik. Nalika Bajing leyeh-leyeh amarga kewaregen, dumadakan ana kewan mabur saka ing wit sandhinge.

“Cit.. cit.. cit.. He sapa sing  ngentekake pangananku iki!?” Pitakone Codhot rada mbrengut.

“Kowe kuwi mung lawa cilik dhot codhot, lumrahe golek pangan godhong-godhong utawa polong-polongan. Hah, klapa kuwi wis dadi kasenenganku. Lan anggonku mangan mung watara pirang dina. Dene yen kowe sing mangan, apa ora butuhke wektu pirang-pirang taun?” Wangsulane Bajing kanthi ngence. 

Ilustrasi codhot (anak lawa). Sumber gambar: Jacquelinedeleon

Ngrumangsani yen kalah pawakan lan kalah tenaga, Codhot ora aweh wangsulan, mung kandha:

“Ya wis kang, yen ngono aku tak pamit golek pangan liya. Ngati-ati wae. Suk yen kepethuk paraga kang wujude luwih gedhe saka kowe, nanging ora bisa mebur, lan ing awake kebak wulu, kakang aja kaget. Awit paraga mau kancaku.”

Rehning Bajing wis krasa suwe anggone ninggalake omah, banjur dheweke mulih menyang papane sing ana ing wit randhu. Ananging, nalika Bajing lunga ninggalake omah sawetara wektu, papan kasebut wis dianggo salah siji kewan.

Wujude kewan rada gedhe, kebak wulu, lan warnane ireng. Persis kaya sing diandharake Codhot jaman biyen. Tikus wis manggon wit Randhu. Nalika Bajing weruh kuwi, Bajing kaget kok ana Tikus gedhe ing omahe.

“Kowe ngapa kok ana ing omahku kene!?” Pitakone Bajing nesu.

“Apa satemene iki omahmu? Pawadane apa? Panggonan iki wis ora ana apa-apane nalika aku rene. Iki panggonanku.” Wangsulane Tikus.

“Aku lunga golek pangan ing wit Klapa lor kae. Kuwi ora ateges aku menehi kowe dalan pindhah neng papan panggonanku. Wis saiki kowe lungaa, sadurunge aku tambah nesu!” Bengoke Bajing.

“Aku ora nggagas Jing kowe nesu apa ora.” Aku ora bakal lunga saka sarangku iki.

Krungu cecongkrahan mangkono, kewan-kewan liya kaya ta manuk, uler, lan kupu padha teka, dadi siji ana ing kono.

Ilustrasi bajing & tikus. Sumber gambar: Design Stack

“Kenging menapa kakang Bajing lan Tikus ora jaluk tulung hakim kanggo nemtokake sapa sing luwih prayoga dhuweni omah iki?” Panyaruene kewan-kewan liya.

Banjur loro-lorone golek hakim kang adil ing saindenging papan. Ora let suwe, Bajing lan Tikus kepethuk Sawer. Yen disawang Sawer kuwi katon temuwa lan wasis. “Pamanggihku dheweke Sawer kang wicaksana,” kandhane Bajing. “Wah aja!” bengoke Tikus, “Sawer kuwi bisa mateni awake dhewe”. 

Sawer krungu guneme Bajing lan Tikus. “Wah iki wayahe kanggo aku entuk pangan.” Uni batine Sawer. Dumadakan Sawer nutup mripate lan ethok-ethok lagi dedonga.

“Miturut pambijiku, Sawer iki Sawer kang suci, ora mungkin nyilakani awake dhewe.” Kandhane Bajing.

“Ya!” Kandhane Tikus.

“Delokko anggone dedonga, kanthi temen.” Imbuhane Tikus.

“Pangapunten.” Pocape Bajing lan Tikus kanthi bareng.

“Keparenga sampeyan biyantu ngrampungake cecongkrahan iki?”

Ilustrasi sawer. Sumber gambar: Behance

Mripate dibukak, banjur Sawer kandha “Ya, wis dadi kuwajibanku ngewangi kanca-kancaku mutusake sapa sing bener lan sapa sing salah. Andharna apa sing dadi perkarane.”

Bajing lan Tikus ngandharake apa lan kepiye kedadeyane. “Nanging aku iki wis tuwa, aku ora krungu anggonmu ngandharake. Mula andharna rada cedhak ing kupingku.” Kandhane Sawer sinambi aweh prentah.

Bajing lan Tikus maju, maju, tansaya maju nyedhak marang Sawer. Tanpa kanyana-nyana, Sawer ngrungkeli awake lan mangan loro-lorone. Wanci kuwi uga Banjing lan Tikus mati, remuk ana ing wetenge Sawer. 

Rampung

Fitriya Indriyani
Latest posts by Fitriya Indriyani (see all)
Lahir ing Kulonprogo, Yogyakarta, ing sasi April 1996. Saiki lagi dadi mahasiswa. Dunung ing Nglatiyan I, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo, DIY. Bisa dihubungi ing nomor 083135314395. Instagram: @fitriyaindri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top