Gatutkaca Kridha lan Captain America

Gatutkaca Kridha lan Captain America – Ajeg wayah tengah wengi Gemrengeng rewele Rizal rebutan remot marang Simbah Kakung musti keprungu. Embuh ngapa saben jam sewelas wengi Rizal nglindur nuli tangi lan angel ngeremake mripat meneh. 

Wus kaya biasane, Simbah Kakung mesthi age-age nylimur kanthi cara akon bali turu jalaran Rizal isih kelas lima SD lan esuke kudu mlebu sekolah. Ananging ana wae alesane Rizal.

“Pun Mbah jenengan mawon ingkang sare, kula lak taksih nem. Taksih kiat melek wengi” kandhane semu ngguyu.

Pancen Rizal lan Simbahe iku wus kaya kanca kenthel, Bapak lan Ibune kang arang ing ngomah jalari Rizal luwih kelet marang Kakunge. Nanging nalika wus wayahe rebutan remot, jan memper polahe kartun Tom and Jerry

Mancik Tengah wengi tabuh sewelas, Simbah Kakung wus mapan lenggah mirsani TV lan wus nganti-anti acara wayangan. Dene Rizal, dheweke wus kadhung gumun marang apa kang sasuwene iki dirembug kancane ing kelas ngenani Marvel. 

Rizal kang wus kepengin ngerti banget kepriye ceritane Marvel lan sapa Captain America iku, jalari TV gonta-ganti chanel saben wengi. 

TV kang lagi murup nyiyarke lakon Gatutkaca Kridha, ora let suwe malih dadi Captain America. 

Jane mono Simbah Kakung bisa wae ngalah, nanging ngeyele Simbah iku kareben Rizal mapan turu meneh lan ora melek kewengen. 

“Horok… mbok kowe mapan turu wae, cah cilik kok melek wengi…” Ukara kang mesthi metu saben wengi lan saben rebutan remot.

“Simbah mawon, Simbah sampun sepuh, punapa boten sayah Mbah? Menawi simbah sare wonten ngriki, malah TV nonton jenengan Mbah hehehe…” Krungu kaya mangkono, Simbah nguyel-uyel sirahe.

Lagi wiwit Gatutkaca digawa Bathara Narada ing Kawah Candradimuka, remot kang lena ora digegem Simbah Kakung -jalaran ndomblong mirsani- dijupuk dening Rizal. Digrayaki nomer-nomere remot, dipencet nomer wolu pinangka Chanel kang nyiarke Captain America Fisrt Avenger. 

Simbah Kakung kaget, ngira TV ne ganti Chanel dhewe. Rizal kang lungguh ing sandhinge Simbah Kakung ngguyu mrenges nglirik-nglirik Simbah. 

Rizal lan Simbah Kakung padha adu strategi padha dene film kang ditonton. Rizal gremet-gremet remot nalika Simbah wus lena, kamangka Simbah sengaja ngelus-elus bathuke Rizal supaya age-age merem. 

Polahe Rizal lan Simbah gayenge pancen ngungkuli perang Bharatayuddha, ana-ana wae cara kanggo ngrebut remot nuli mencet. 

Rebutan Remot

Gatutkaca dan Kawah Candradimuka
Gatutkaca lan Kawah Candradimuka

Petenge jero omah isih kerambah kelap-kelip sorot padhange TV. Steve Rogers kang dilebokake ing mesin mutan dening Profesor, tandha remot TV menang digujeng Rizal wektu iku. 

Simbah Kakung isih betah ngelus-elus bathuke Rizal, nanging ora ana asile. Rizal sansaya gumun nyawang awak kurune Steve Rogers isa malih dadi gedhe dhuwur lan gothtot sawise metu saka mesin mutan.

 “Thittt” Chanel TV malih menyang kelir Gatutkaca mentas saka Kawah Candradimuka.

“Waaaaahhh Simbah… kala wau pun ajeng  rampung lho. Kantun sekedhap malih…” Carane Rizal ngrampek Simbahe supaya ngalah.

“Halah mbok wis nonton iki wae, luwih penting iki tinimbang sing mbok tonton . Mbok ya nguri-uri kabudayanmu dhewe lho Le.” Kandhane Simbah rada sumelang marang bocah saumure Rizal kang babar blas ora mambu wayang.

Apa pancen wayang iku wus ora nyenengke ing jaman saiki? Apa amung ora nyenengke ing saumurane bocah? Apa malah durung ana kang bisa narik kawigatene bocah akeh marang wayang kanthi cara kang nyenengke ing jaman saiki?

Embuh kepriye genahe kabeh iku, sanalika Gatutkaca duweni otot kawat, balung wesi. Mentase Gatutkaca saka Kawah Candradimuka jalari jero omah kang lampune wus mati kabeh iku sansaya kelap-kelip. 

Rengeng-rengeng swara TV nylimur wengi kang wus lingsir. Sajak wus kesel rebutan remot, Rizal malah melu nyawang lakon wayang Gatutkaca Kridha kang dipirsani Simbah. 

Dheweke jane ya gumun kena ngapa Gatutkaca kang isih bocah dicemplungke ing Kawah Candradimuka, kok ya tega temen nyemplungke manungsa ing kawah. 

“Kuwi mau ibarat sekolah Le. Gatutkaca nalika ing jero Kawah Candradimuka dijejeli pirang-pirang gaman. Kowe mau ya ngerti dhewe ta, kepriye dadine Gatutkaca sawise metu saka Kawah Candradimuka.” Rizal ndomblong krungu ceritane Simbah. 

Jebul durung kesel lan pasrah, nanging saking nggrathile Rizal, durung suwe simbah leren ngendikan remot wus pindhah tangan meneh. 

Pahlawan Amerika

Captain America
Captain America

Steve Rogers kang dadi Captain America kalebu tentara super kang isa nandangi mungsuh pirang-pirang. Pancen kaya kepinginane Profesor, Captain Amerika iku digawe supaya bisa nulungi Amerika lan ngalahke Hydra utawa ahli teknologi saka Nazi. 

Rizal kang wiwit mentheleng, nyawang menange Captain America ora ngira remote wus digegem dening Simbah Kakung. 

Nalika pesawate Captain America arep jiglog, chanel TV malih meneh lan keprungu iringan pathet manyura. Pancen padha usile Simbah lan putune, nanging Rizal pasrah wus kesel rebutan remot.

Dheweke melu nyawang  wayang kanthi tenanan. Nanging tetep wae ora ngerti kepriye ceritane, embuh jalaran ora ngerti basane utawa ora ngerti polahe wayang iku tegese apa wae. 

Kamangka nalika gatekake film Captain America kang gawa basa manca iku dheweke tetep ngerti dalan ceritane. Dene Gatutkaca Kridha gawa basa Jawa utawa basa Saben dina kang kaucap, malah ora ngerti babar pisan kepriye ceritane. 

Sajak ngerti apa kang dirasakake Rizal nalika nyawang lakon wayang mau, Simbah takon.

“Piye? Bingung? Ngerti ceritane apa ora?” 

“Hehehe…” Rizal gedheg.

“Kene-kene tak ceritani” Simbah glethakne Rizal lan ngelus-elus sirahe. 

Simbah Kakung ngringkes lakon Gatutkaca Kridha lan ceritane Captain America kanthi ukara 

“Sing mbok tonton karo sing daktonton jane mono ceritane padha.” Rizal ndomblong malah tumpuk undhung bingunge nalika krungu ngendikane Simbah. 

Sesambungan Gatutkaca Kridha lan Captain America

Ora tega nyawang putune sansaya bingung, Simbah age-age jlentrehake. Urut saka dhisik, Simbah kandha menawa Captain America lan Gatutkaca iku tunggal dulur kang mapan ing beda Negara wae. 

Captain America lan Gatutkaca padha dene nglakoni sekolah kanthi cara kang ora lumrah. Gatutkaca dicemplungke ing Kawah Candradimuka dene Captain America dilebokne ing mesin mutan. 

Kabeh iku sarana kanggo nemu kasektene dhewe-dhewe. Sawise metu saka Kawah Candradimuka, Gatutkaca duwe otot kawat balung wesi, kutang Antakusuma, lan caping Basunanda. 

Dene Captain America sawise metu saka mesin mutan awake kang cilik lan cendhek malih dadi gothot gedhe dhuwur, cepet playune, lan duwe tenaga kang ora lumrah. 

“Nah sekolahe iku ana sebabe Le, Kowe ngerti apa ora?” Rizal amung gedheg krungu pitakone Simbah.

“Sekolahe Gatutkaca lan Captain America iku mau padha-padha duwe pamrihe dhewe Le. Gatutkaca digawe kaya mangkono supaya mbesuk bisa dadi satriya kang migunani nalika tiba wancine perang Bharatayuddha. Dene Captain America direwangi dikukus ing jero mesin mau jalaran kanggo nyepakake tentara kang isa diandelke dening Negara Amerika kanggo mungsuh Nazi”

Rizal manthuk-manthuk krungu ngendikane Simbah, ora krasa jago wus kluruk. Sewengi Rizal ngeling-eling kabeh ceritane Simbah nalika Rizal kangen Kakunge iku. 

Wus ana 10 tahun Rizal ing Jerman jalaran duwe jejibahan kang ana sambung rapete marang kesenian sawise lulus S2 wingi. 

Rizal bisa dadi kaya saiki ora luput saka cerita-ceritane simbah biyen. Salah sijine kang kerep dieling-eling Rizal tumeka saiki yaiku cerita Captain America lan Gatutkaca dulur beda Negara. 

Jane mono ora cetha benere, nanging Rizal seneng pamikire Simbah ngenani othak-athik gathuk lakon Gatutkaca Kridha lan Captain America iku nalika Rizal isih bocah. 

Rampung

Naufal Wafi

Naufal Bahauddin Wafi, Mahasiswa Jurusan Sastra Daerah UNS angkatan 2019, Cerkak kaliyan geguritan sampun kapacak wonten Koran, majalah, kaliyan media online, Nate damel naskah teater tradisional, Aktif ing unit kesenian mahasiswa mliginipun teater tradisional, Nate juara 1 lomba nulis cerkak tingkat umum Kota Surakarta tahun 2021. Gandurejo, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kembali ke atas
%d blogger menyukai ini: