Geguritan Alam Ian Hasan2 min read

Kali Tanpa Kedhung

pejah gesang mung nindakne titah
kaya wayang, gelem ora kudu obah
mung bedane menungsa duwe manah
ambeg rasa jumbuh marang Gusti Allah

kawitane mbedhag kewan lan ngramban
sakderma nggo mangan nutugne gesang
urip bareng rumeksa sami ing bebrayan
rasa cukup tan keslamur mring kahanan

rikala menungsa durung kelangan bekten
pepindhane kidung, sajen lan pundhen
tuk, wangan, kalen, uga lepen isih kopen
banyu bening, hawa resik, becik ing tetanen

akeh wong lali, tekane gela yen kadhung
kebak angen-angen awangun kluwung

anane menungsa mung golek bathi
nerak dosa tumprap jagad nyawiji
ra peduli alam sakiwa tengene rugi
ngelmu budi mawa ngobong bilahi

majeng keli menungsane murka
kadereng nepsu srakah lan dremba

alas diparas, gunung dikepras
lemah, banyu, tanduran diupas
kewan dikandhangi ra kena lepas
kaya dene urip pirang-pirang engkas


golek dalan paran bali, tangeh lamun
wusana kiyamat lir ketiban samun

Karanganyar, 17 Juli 2021

Ulu Ilir

ilining banyu dadya pepindhan
wiwitane tuk nganti tekan segaran
pinangka marsudi mring Pangeran
eling-elinga pinangkaning sangkan
aja lali mring pungkasaning dalan
kaya dene banyu mili sakparan-paran

tuk panguluning banyu wus ngendika
wit-witan lan tanduran kena dadi wiyata
yen isih ana manuk, walang, kodok, ula,
kupu, gangsir, jangkrik, tawon, samber mata
uga laron, samber lilin, konang, orong-orong
tansah pijer sampurna uripmu saktengen-kiwa

bumi wus gladhi salasilahing nepsu srakah
sregep nyathet kabar lelayu ing satemah
cacing, humus, banyu numusi sirna wegah
watu, mineral, logam, gingsir kasikat owah
wewaton negara lan agama ra isa nyegah
ulesing bandha sileping donya marai kalah

wana gundhul, udan deres nrejang banjir
mangsa katiga, kabeh garing sembarang kalir
banyu tuku, larang pangan, kenthongan titir
kanyata wong durung akeh sing tangi nglilir
kiblat ilang, rasa ngambang, kasampluk pikir
laku sembahyang nanging ati ninggalke dikir

Karanganyar, 17 Juli 2021

Pitutur Wana

wiwit nalika jagad pinurwa
janji langgeng tanpa wangenan
babagan mangsa udan lan katiga
aja ngasi dikira mung dolanan

kidung sesanti kayata angin
tansah memuji rahayuning bumi
pakerti luhur dadya pemimpin
sirna bebaya kinalis suci

samekta daya manungsa ngrusak
amarga isih durung isa menggak
rumangsa kuwasa sarwa nerak
nglulu nepsu sirah ndangak

redi gunung diinteri janur
tegal sawah ditanduri gupon
kedhung alas ajur muwur
sato kewan tumon keplayon

bumi nggegem kocaping janji
megat turu yeng durung wengi

gelem kobong yen dibeda
gelem jugrug yen dicidra
gelem asat yen dipiala
gelem nela yen dipidana


mula aja pisan-pisan gawe congkrah
ngilangi watak murka ra gelem kalah
wit lan tanduran dadya pangeling panarimah
godhong lan pang garing seje dene sampah
banyu udan jarna resep masiya ambyah
kepara kabeh ngrejekeni kanggone lemah

Karanganyar, 17 Juli 2021

Kancil lan Dino

si kancil ngelu ngasi ra isa turu
anake meksa ra kena semaya
njaluk ketemu dino bonekah lucu
pendhak dina disubya-subya

saksuwene kancil nggoleki
anane mung nemu patung dino
aneng musium sing mawi AC
uga neng taman sing kebak uwuh
plastik sedotan pating slebar
aran patung ra kena dijak guneman

anak kancil banjur takon,
“kok njur mengkono patrape dino?”

kepantik pitakonan anake
banjur kancil nakoni sapa wae
sing isih gelem open lan ngugemi
lestarining jagad sakisening bumi

pungkasane kancil nemu candhakan
babagan dino sing dieman tenan
pancen durung sirna isih klayaban
wujud raseksa ngreksa tetanduran

kanca tani ketungkul mempeng
dikancani dino mungsuhe kancil
aran rabuk, mes, sempret, racun
uga winih transgenik unggul

anak kancil isih meksa takon,
“lha janjane sing bonekah ki sapa?

Karanganyar, Juli 2021

Latest posts by Ian Hasan (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *