Kalanjana, Blimbing, & Bocah Taun 2045
Kalanjana, Blimbing, & Bocah Taun 2045

Kalanjana, Blimbing, & Bocah Taun 20453 min read

Taun 2045

wus sakabad kapungkur;

wit blimbing angker thukul

ing sisih wetan-kulon kali

kekancan kalanjana kang dhuwure sundul langit

satus taun suwene pawongan desa

ngrekasa raga miwah nyawa

mbabati kalanjana


ujare pamong desa

tuwuhe kalanjana jalaran blimbing

ana kang mbaureksa

arupa genderuwo

sundel bolong

banaspati

lan titah ghaib sapanunggalane


pawongan desa isih ngupaya

nyirnakake kalanjana

darbe karsa weruh rasaning blimbing

kala-kala kalanjana kanthi sengaja

ginawe sinaput dahana

jroning batin, pawongan desa

datan preduli wisaning sarpa

tanpa pikir abote nandang lelara lapa

angger isih nggegem panjangka


dilalah

kalanjana temenanan sakti

sajak umure klebu selawase ana

diobong nora kobong

dikethok tansah ninggal bongkok

winihe sinebar maruta

tibeng lemah

nggawa ganda sungkawa


gandheng wus satus taun

pawongan desa bisa biyasa

urip bebrayan kalawan kalanjana

manungsa antuk nugraha

mangerteni cara kanggo nampa lan kulina

saumpama kena lara ya golek tamba

nalika kesandhung

ya ngerti bakal ngglundhung

tanpa bungah datan susah, lamun

urip dina iki

apa bedane lawan mangsa liyane

nyatane mung ngene-ngene wae


pasrah sumarah; mengkono

kang ditindakake pawongan desa

kalanjana ora digagas meneh

arepa tuwuh nganti nutup

ngemuli wit blimbing, luweh

kamangka tanduran blimbing

kuwi mung siji

ora ana tunggale, mula

awit anane kalanjana

pawongan desa wus satus taun

nora weruh rasane mangan blimbing


tur yen dipikir

sapa uga sing gelem 

blimbing angker

ing tembe mburi

malah kelakon

kuwalat


kocap kacarita

ing salah siji dina

ana bocah lumaku nyedhak wit blimbing

dheweke saka njaba desa

lelana tanpa papan kang tumuju

nora memitra, sandhangan gombal

wetenge rinasa luwe

pirangane dina lali rasane sega

satengahing dalan

dumadakan weruh blimbing

kang diblebet kalanjana


bocah cilik iku mencorong mripate

tanpa idi, menek wit blimbing

pawongan desa padha tratapan

weruh ana cah cilik saka njaba desa

wani mlaku satengahing kalanjana

senadyan sakojur awak

abang gemetih

Sumber: Flickr

pawongan desa mesakake

kanthi cecaketan padha wus cepak

ngundang kiai desa,

ambulan lan bandosa

jaga-jaga kanggo mayite bocah mau

ana uga pawongan sing kebagiyan garapan

bedhah bumi


nanging

kang kelakon datan rumasuk nalar

bocah cilik saiki wus menek wit blimbing

kamangka satus taun suwene

ora ana wong desa kang bisa

tangan cilik lawan sikil cilik kuwi

ngranggeh salah siji blimbing

kang jene warnane

kasil, bisa kagayuh

bocah cilik mesem ati

mripate dleleran luh bebungahing rasa

dheweke ngunggahake sikil

lungguh ing pang wit

nuli ngrikiti blimbing


ing ngisor wit

saknjabane kalanjana

para pawongan desa 

salin gawanan

saben wong nyepeng gaman

keris lan tumbak

kareben meksa,

ngakon cah cilik iku mudhun wit

bisa-bisane blimbinge dipangan wong liya!


saka ngisor 

watu-watu disawatake pawongan desa

cilakane, ora ana watu sing kena

nyatane

bocah cilik isih anteng lan tentrem

sakdhuwuring wit, mangan blimbing

salahe pawongan desa dhewe

putus marang pangajab

Gombalamoh
Latest posts by Gombalamoh (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *