Krodhaning Tresna2 min read

Mangsa Pageblug

Sedhih jroning ati iki kang dakrasa

Wus udakara 9 wulan nagari iki nampa pacoban

Pacoban kang anggawe sumedhot rasaning ati

Pacoban kang bisa ngilangake nyawa


Manungsa kang dumadakan tilar donya

Merga lara kang tanpa dinyana

Ing mangsa pageblug iki kudu bisa njaga awak

3 tumindak kang kudu manut pitutur ibu

Nganggo masker, wijik, uga njaga jarak

Supaya kang aran virus covid-19 ora nyedhak


Gusti …

Panyuwunku mugya pageblug iki enggal musna

Manungsa bisa nindakake pakaryan tanpa alangan

Para siswa bisa ngudi ngelmu ing pawiyatan

Merga awakku uga kapang marang para siswa sinau ing sekolahan

Krodhaning Tresna

Tresna …

Tresna kawaca 2 wanda ngandhut makna

Makna kang gawe rasa sajroning dhadha

Tresna bisa teka uga gampang lunga


Tresna iki amung kanggo sliramu

Tan ana priya liya kang tansah gumantung ing atiku

Tresna kang dakrasa agawe ati lara

Awit kokgawe gela

Awakmu liru kalpika karo wanita liya


            Aku ora nyana / Wanita kang mboktresna jebul kanca / Kanca kang saben dina dakceritakna / Sliramu ethok-ethok ora pirsa / Ananging tanpa kandha / jebul malah mbok krama.

Sumber gambar: https://society6.com/

Ibu

Ibu …

Sliramu kang ngandhut uga nglairake aku

Tanpa sambat sliramu sayah merga aku

Sliramu  kang tansah nggulawenthah aku

Kanthi rasa tresna kang tulus tanpa putus


Ibu …

Sliramu kang dadi wewayanging tumindakku

Welas asihmu muga tumurun jroning tyasku

Becik pituturmu muga dadya nyawiji ing kalbuku

Donga pamujimu muga bisa kawujudna


Ibu …

Putrimu amung bisa ngaturake panuwun ugi pamuji

Supaya bisa ngawujudna gegayuhanku

Gegayuhan kang tansah dadi angen-angenku

Kang bisa anggawe bungahing ibu

Ibu kang dadi panutan sajroning lathi uga lakuku

Latest posts by Setiyowati (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *