Manut; Tirakat Corona Cara Modern
Manut; Tirakat Corona Cara Modern

Manut; Tirakat Corona Cara Modern2 min read

Anane pageblug pancen wus dadi kodrate Sing Maha Kuwasa. Kabeh iku mung sadrema nampa. Nadyan kudu nampa, sabisa-bisa kudu nyuda supaya pengaruhe ora ngambra-ambra. Jaman saiki lagi nedheng-nedhenge usum COVID-19.

Adhedhasar palapuran, wus ngancik puluhan ewu uwong kena ing lelara kasebut. Sing lara saben dinane saya imbuh kepara ngancik cacah sewu ing sadina, sing mari semono uga.

Malah ana pawarta yen sawijine rumah sakit wis ora bisa nampa pasien maneh amarga panggonan wis kebak. Nganti pamarentah nggawe rumah sakit darurat sing mapan ing pira-pira dhaerah wae COVID-19 isih mundhak. 

Kabeh cara kanggo biwarakake bebaya kang tuwuh saka pageblug COVID-19 iki jan-jane ya wis mberah. Ora kurang olehe ngelingake kudu sregep wisuh, kudu sregep nganggo masker, lan mriksa suhu tubuh ing saben panggonan umum.

Saperangan ana sing manut kanthi ngelakoni apa wae sing dikandhakake pemarintah, ananging saperangan uga ana sing ngeyel lan nganyelake yen pageblug COVID-19 iku ora ana.

Jagad medhiya sosial uga wus mberah anane maneka warna teori konspirasi babagan COVID-19 sing tundhane agawe kisruh.

Kahanan iku beda klawan biyen. Wong biyen yen ditakoni babagan pageblug, sing diweruhi yaiku lelara sing “nganeh-anehi” sing dituwuhake anane bangsa alus ing sawijine papan panggonan.

Apa jaman biyen ora ana “pencegahan” sing gumathuk? Dakkira mesthi wae ana. Mung, tata carane beda klawan jaman saiki. Pencegahan sing ana ing jaman biyen sing paling baku ana siji, yaiku manut.

Manut iku mujudake sawijine “protokol kesehatan” sing paling gampang diweruhi dening sapa wae.

Sumber: Pinterest

Nalikane para pinter ing kawruh babagan pageblug padha ndhawuhake A, wong-wong padha nglakoni A. Embuh dhawuhe kudu nglakoni tirakat, donga-donga, utawa ubarampe apa wae mesthi dituhoni kanthi temenan.

Umpamane kudu nyembelih wedhus sing wujude ngene, kembang sing wujude ngono, lan maneka warna laku liyane, kabeh iku ora ana kang ngeyel apa maneh mbantah. Sing dituhoni mung teori siji sing dianggep bener. 

Kahanan sing mengkono beda klawan jaman saiki. Pageblug biyen disinau kanthi cara tradhisi, gelem ora gelem saiki kudu disinau anut lakune teknologi. Saiki, coba padha disawang maneh. Ing antarane protocol kesehatan kang wus digawe dening pamarentah apa iya masyarakat uwis manut kabeh kaya dene laku dhek biyen? 

Jan-jane lakune jaman sing mawa teknologi iku nggampangake uripe manungsa. Ananging, banget olehe padha nggampangake, ing tembe bisa dadi sara lan kurang bejane soroh nyawa.

Wong biyen yen ana pageblug padha prihatin lan laku tirakat, mbok iya diconto olehe “tirakat” kanthi cara manut marang dhawuh kang ana.

Jaman saiki ora kudu pasa utawa ubarampe sing nganeh-anehi, mung cukup manut. Mula, manut iku dadi kunci kaslametane awak.

Raden Ranggawarsita nate nyerat yen ta beja bejane wong lali, isih beja wong sing eling lan waspada. Cekake, manut iku uga perangan saka eling yen isih usum pageblug lan waspada supayane pageblug iki ora ngambra-ambra.

Nur Rokhim
Latest posts by Nur Rokhim (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *