Nelateni Narratologi Jawa 1; Mbiji Kausalitas Sajroning Cerkak “Kudu Ngati-ati” Dening Nini Klenyem6 min read

Ing tanggal 22 Juli 2017, Kalawarti Panjebar Semangat ngetokake cerita cekak (cerkak) kanthi irah-irahan “Kudu Ngati-Ati” anggitane Nini Klenyem. Pratelan iki dakentuk saka https://kumpulan-cerkak.blogspot.com/2017/08/cerkak-bahasa-jawa-luwih-ngati-ati.html?m=1.

Bejaku bisa nemu web sing pancen wose arupa kumpulan cerkak. Aku durung bisa mastekake apa web kuwi isih tansah update utawa wis ora aktip meneh. Cethane, kabeh cerkak sing kapacak ana ing web Kumpulan Cerkak bisa diunduh. Klebu cerkak “Kudu Ngati-Ati” sing arep dibiji kausalitas-e iki.

Nek daksawang saka kasil unduhan, sajake sing duwe web mbaleni ngetik dhewe (nedhak) cerkak sajroning kalawarti banjur di-upload lumantar Google Drive. Katon saka anane typo ing njero dokumen unduhan. Upayane web sing cukup ‘rekasa’ iki pancen kudu diapresiasi.

Supaya bisa mangerteni runtutan tulisan iki, cerkak “Kudu Ngati-Ati” bisa diunduh uga ana ing link iki. Tanpa ana owah-owahan, tetep padha kaya nalika diunduh saka web Kumpulan Cerkak. Mula aja kuwatir. Saumpama angel percaya bisa disandhingake kalawan unduhan cerkak kanthi irah-irahan sing padha saka web Kumpulan Cerkak.

Babagan Kausalitas Cerita

Mbedhah saka terminologi kausalitas dhisik. Tembung kausalitas kajupuk saka istilah Basa Inggris causality. Miturut Cambridge Dictionary, tegese causality yaiku; “the principle that there is a cause for everything that happens”. Menawa ditilik saka KBBI Online, kausalitas duweni tembung lingga kausal, maknane;“perihal sebab akibat”

Sakumpama ditarik menyang konsep kabudayan Jawa, nganggo perspektife Patwa Al Huda, 2020, bisa diarani tembung kausalitas ora beda adoh kalawan ‘ing tembe mburi’. Bedane, ‘kausalitas’ ngadhahi unsur ‘sebab-akibat’ kanthi bebarengan, nanging ‘ing tembe mburi’ luwih ngaboti ing unsur ‘sebab’.

Aristoteles wis kandha ing Poetica, saben karya sastra, utamane sing sipate prosa, duweni tangga dramatik. Bisane kelakon ‘klimaks’ amerga sakdurunge wis ana eksposisi lan komplikasi. Mokal ana prosa sing ujug-ujug njujug klimaks tanpa dibuka kalawan eksposisi.

Konsep saka Aristoteles iki banjur dipoles dening Tzvetan Todorov. Eksposisi dening Todorov diwenehi makna minangka; kahanan sing ayem tentrem (equilibrium). Kahanan equilibrium kuwi banjur lumaku kanthi urut menyang disruption, recognition, lan attemps, tumuli bali menyang equilibrium meneh. Dadi, kanggone Todorov, crita sing awujud prosa padha kaya siklus.

Supaya eksposisi bisa tekan resolusi, utawa supaya equilibrium bisa kelakon mulih menyang equilibrium meneh, salah siji sarat utamane yaiku anane ‘rante’ sing sinambung ing saben-saben ‘babak’. Rante iki sing arane kausalitas. Jarene Seymour Chatman, 1960, kausalitas bakal dadi takeran utuhing cerita.

Disawang ing narratologi klasik, Chatman mbeberake kaya mengkene; “…events occur in distributions: they are linked to each other as cause to effect, effects in turn causing other effects, until the final effect…” (1960: 46). Pola klasik kaya mengkono, ujare Chatman, wis ora saklek meneh kudu rumasuk sajroning sastra modern.

Senadyan pola pikir sastra modern wis ora netepake laku klasik kaya dene pikirane Propp, tetep wae, isih ujare Seymour Chatman, “ora mungkin ana crita sing binangun tanpa anane plot.”  Kanggo mbangun plot ana aspek sing kudu digatekake kaya karakter, setting, uga motivasi.

Ben ora mblabar tekan ngendi-ngendi, tulisan iki bakal mbiji lan mbedhah kausalitas sing ana ing cerkak “Kudu Ngati-Ati”. Kaya piye Nini Klenyem, minangka pengarang, mujudake gathukan sebab-akibat sajroning cerkak “Kudu Ngati-Ati”? Apa saben karakter ing cerkak “Kudu Ngati-Ati” wis bisa diwastani ‘logis’ mungguhe adegan-adegan sing digambarake?

Wedharan Kausalitas ing Cerkak “Kudu Ngati-Ati”

Premis utama ing cerkak “Kudu Ngati-Ati” yaiku bidan sing ora kegayuh panjangkane supaya duwe pacangan ing pungkasan taun. Nitik saka premis kuwi wae wis katon menawa tema sing diunggahake awujud tema katresnan. Salah siji tema pop sing paling disenengi sakliyane tema horror kanggone kalawarti basa Jawa.

Cerkak dibuka kalawan teknis fokalisasi internal, nek nganggo ujare Gerrard Genette. Narator, kanthi nama Dina, sambat lan gumun babagan akehe cah enom jaman saiki sing gampang mutung mung jalaran perkara sing durung traweca. Si narator nyekseni nalika dokter omong-omongan kalawan ibune salah siji pasiyen.

Pasiyen sing dirasani jenenge Tamtomo. Dheweke kesrempet kendaraan nganti sikile putung. Dening ibune dhewe, Tamtomo dikira arep nglalu kanthi sengaja nubrukake awake marang kendaraan sing lagi liwat amerga ditinggal lunga pacare, Ningrum, menyang Jakarta tanpa pamit. Apa meneh lungane Ningrum ora adoh sakwise Tamtomo mentas padu kalawan Ningrum.

Nek diwaca terus tekan pungkasan, pocapan ibune Tamtomo kuwi namung panduga. Meneh, ibune Tamtomo sewates angger jupuk panemu tanpa nelateni dhisik perkara sing kababar antarane Tamtomo tuwin Ningrum. Tamtomone dhewe rumangsa nek dheweke keblenjanan janjine Ningrum.

Kamangka, cerkak ora nerangake apa sing nyumet geni padune Tamtomo kalawan Ningrum. Rasa sedhih banget sing dirasa Tamtomo marai dheweke tansah nglindur nalika turu. Mesthi undang-undang, “Ningrum… Ningrum”

Dening Nini Klenyem padu sing kelakon antarane Tamtomo lan Ningrum mung dipratelakake kanthi sithik banget; “Jeneh pacarku kuwi nggregetake lho Dhik. Mung omong-omongan ora gathuk wae njur nesu, malah semparet mulih neng Jakarta tanpa pamit” 

Narator, sing diselehake dadi paraga utama kanthi aran Aku, dipasrahi dokter ngrumati Tamtomo. Klebu ngawenehi gladhen mlaku kanggo Tamtomo. Dina tambah dina, paraga aku suwe-suwe kesengsem marang Tamtomo. Apa meneh krungu pocape Tamtomo sing muni; “Ya muga-muga wae, Dhik. Ning yen mengko aku cacad, njur dheweke emoh karo aku, apa Dhik Dina kersa nggenten dadi pacarku?”

Mung krungu omongan sing kaya mengkono, paraga aku tumuli tratapan. Antarane bungah lan bingung kanggo aweh wangsulan marang Tamtomo; “Dhadhaku nratab krungu tembunge Tomo. Dhegdhegan, ning uga bungah lan bingung. Bingungku kepriye olehku arep wangsulan”

Cilaka kanggo paraga aku, nalika dheweke wis arep gelem nampa apa sing ditawakake Tamtomo, pacare Tamtomo, Ningsih, ujug-ujug nyambangi Tamtomo ing Rumah Sakit. Dening Tamtomo, paraga aku dikenalake marang Ningsih.

Sakwise kedadeyan mengkono, lagi kebukak alesan kena ngapa paraga aku rumangsa bungah nalika ditembung Tamtomo, “Tekan njero kamar mandhi eluhku ora kena dakbendung awit gedhene rasa gela lan cuwa sing mbangeti. Jebul bener kandhaku neng Mas Tomo yen tresnane Ningrum tulus tekaning ati. Embuh mengko cacad apa ora, ning dheweke sajak bisa nampa. Aku sing kecelik, wong nyatane atiku wis kecanthol Mas Tomo, sing wis kelair nari aku yen Ningrum ngemohi aku sing dadi gantine”

Kasilku Nelateni Kausalitas Sajroning Cerkak “Kudu Ngati-Ati”

Ana patang kedadeyan utama utawa kunci kanggo mujudake utuhing crita “Kudu Ngati-Ati”, ing antarane; 1) Nalika paraga aku ngrumat Tamtomo, 2) Tamtomo sing nembung nawani dadi pacar paraga aku, 3) Tekane Ningrum sing tanpa dinyana, 4) Dina, paraga aku, sedhih banjur mbukak motife.

Ujare Seymour Chatman, nyritakake salag siji tokoh ora kudu saka laire tokoh. Ing kene bisa diarani menawa utuhing adegan diwujudake dening pethelan. Puthut EA, ing Discord Warung Sastra, uga kandha menawa bisane kelakon kautuhane adegan kuwi saka pethelan-pethelan (detail) sing kuwat.

Tamtomo dikira dening ibune dhewe arep nglalu amerga ditinggal lunga Ningrum menyang Jakarta. Panduga ibune ditolak dhewe dening Tamtomo sing ngaku nek dheweke kecelakaan. Metune tetembungan saka Tamtomo supaya paraga aku ngganteni Ningrum jalaran solah bawane paraga aku sing gemati banget.

Ora terang banget kena ngapa kedadeyan (1) duwe gegathukan sing kuwat marang kelakone kedadeyan angka (2). Pethelan (detail) sing dibukak dening pengarang amung nganggo konsep ‘tresna jalaran saka kulina’. Nanging, ora didudohake sepira suwene kok bisa mujudake pakulinan banjur marai Tamtomo nindakake kedadeyan angka (2). Embuh perkara ‘wektu’ iki luput utawa pancen disengaja dening penulis.

Kedadeyan angka (3) wis cukup kuwat nyambungake menyang kedadeyan angka (4). Emane, pengarang ora patia mbangun rasa tresna saka pribadhine Dina, paraga aku. Malah sing dikatonake ekspresi saka ibune Tamtomo. Kahanan atine Dina sewates digambarake kanthi ‘biyasa’ tur saklumrahe tanpa ana detail ‘personal’ sing tenanan kuwat dadi wakiling rasa atine Dina.

Cekake, rante narasi sing mujudake kausalitas sajroning cerkak “Kudu Ngati-Ati” mung kerasa kuwat ing pungkasan cerita, kamangka sakumpama saka wiwitan crita saben paraga disangoni detail sing cetha antarane sakkedadeyan menyang kedadeyan sakbanjure, ora mokal pungkasan ceritane bisa luwih manteb.

Pitakonan sing paling gedhe lan mung pengarang sing weruh wangsulane yaiku, kena ngapa kok paraga aku pengin banget duwe pacar ing taun baru? Apa ‘pacar baru’ sing ana pikirane paraga aku sewates objek hadiyah?

Gombalamoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *