Ngarak Gurit 1 (Ngudarasa Para Tumbal)

Kemajuan mensyaratkan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur. Di dalam prosesnya, menurut khazanah kabudayan Jawa, ketika pembangunan dilakukan syarat yang harus dipenuhi di antaranya adalah tumbal. Ketika bicara tentang tumbal, seketika yang terbersit di kepala adalah hal-hal beraroma mistis, apakah memang demikian?

Jawasastra bersama dulur-dulur Panggurit Jagad yang tergabung dalam event Nulis Bareng Sastra Jawa & Lingkungan melakukan eksplorasi mengenai tumbal. Ternyata, tumbal tidak selalu bersentuhan dengan masalah-masalah supernatural. Ada kalanya tumbal adalah persoalan stratifikasi sosial.

Berikut adalah gurit-gurit yang telah terkumpul pada edisi Ngarak Gurit 1. Masih akan ada lagi Ngarak Gurit berikutnya yang dikaryakan oleh dulur-dulur Panggurit Jagad. Mugya manfaati.


Kita Wong Buwangan

Dening Yofi Prayoga

Kasikut kasemper ing emperan

Kita wong buwangan

Lair tanpa guna kasantikan
Urip rekasa kesisih kahanan
Ngenggoni lemah warisan
Ora kuwasa nulak kabutuhan

Kita wong buwangan
Kasikut kasempar ing emperan
Ruko anyar sing jare
: bukti kamakmuran

“Pak bu, lemah sampeyan kula tuku.
Kanthi regi awis, artane saged damel samukawis.”

Kita wong buwangan
Ora tutug sinau ing sekolahan
Kapikut lambe kebak wisa lelamisan

“Ing ruko kae biyen aku dikudang wongtuwaku.”
:mangkono dongengku marang anakku

Surabaya, 8 Juni 2021


Dalan Cor Beton

Dening Eko Wahyudi Merapi

Dalan-dalan kang dakambah
Saiki datan mambu lemah
Sebab kabeh wis dicor beton
Atose ngungkuli watu lan wesi
Embuh yen takeran materiale tanpa nganggo ati
Kae, ing njaban pager mung bisa nonton

Sliwar-sliwere kendharaan
Sajak keplayu
Apa malah sengaja mlayu
Keweden kaya ana sing ngoyak
Nalika dluwang-dluwang kwitansi dadi ngganda tlacak

Ing tengah-tengah dalan cor beton
Gari kesepen kinemulan samun
Atiku tansaya ngungun
Kendharaan-kendharaan kang banter playune
Jebul mandheg kabeh ing parkiran kang ora samesthine
Jiniret tali pepalang pindha ula welang

“Wong ora nganggo nandur endhas kebo”
Geneya atiku dadi maido

Ing njaban pager
Sirah sapirang-pirang ngungak-ungak
Tanpa swara tanpa tanjak
Adoh ing semone ngundha paidon

“Wong ora nganggo nandur endhas kebo”
Geneya atiku dadi maido
Yen sirah-sirah iku malah thukul sungune
Satleraman sesawangan iku dakkipatake

Kebumen, 6 Juni 2021


Bantening Pangrasa

Dening Cantrik Gunung Muria

Ngrangkul ngelmu

Nggo sarana laku

Nggegem teknologi

Kanggo mbangun negri

Pembangunan maju

rakyate kuru

Pemimpine gengsi

Mulane dha korupsi

Pejabate bedhigal

Rakyate dadi tumbal

Kapuren, 7 Juni 2021


Tumbal Proyek

Dening Vikri Kh

Ngaspal asal-asalan

Dhuwite dinggo rayahan

Sing dadi tumbal sing nganggo dalan

Garap sawah dadine omah

Nandur pari thukule pondhasi

Sing dadi tumbal para tani

Wit-witan ditegori

Udan nggicek rina wengi

Banjir teka wong padha wira-wiri

Kabeh kuwi sawijine tuladha sayekti

Awake dhewe kabeh minangka tumbal proyeke para mandhor kuwi.

(2021)


Rerasa Alam

Dening Arif F

Jiwaning jejagad tansah sambat

Alaming karudapaksa manungsa

Sinawang amung pambangunan

Tanpa asih uga kasih

Tumrap kasisih

Alas kang kebak arupa werna

Muspro ora dadi ana

Bleduk uga kowe

Sirna ngure dewe

Kali kang kebak padas tuntas

Asat tanpa toya

Ilang dadi tambang

Mobal dadi tumbal

Kali kang kebak padas tuntas

Asat tanpa toya

Ilang dadi tambang

Mobal dadi tumbal

Panggurit Jagad

Punika para dulur Jawasastra Nulis & Alam ingkang kasawijekaken dados Panggurit Jagad. Anyusun alam ingkang dipunarak gurit.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kembali ke atas
%d blogger menyukai ini: