Panca Gurit Baliho Pageblug

FRAGMEN SUBALI

mbokmenawa wis tinulis ing kitab jangka
guwa iki dadi wiwitane lelakon nyesegi dhadha
nalika Mahesasura lan Jathasura klakon dakrampungi
geneya koksengguh aku sing njerbabah koncatan nyawa?
oh, mbokmenawa wis begjamu, adhi
Kiskendha lan Dewi Tara saiki ana regemanmu
dadi crita kuwawa ngrenggani langit biru
lan aja kaget yen aku kudu netepi janji
bali ngrengkuh sepi sing tanpa tepi
nalika pancasona kelangan daya
kasedhot angkere gowawijaya
lumepas saka tangane satriya Ayodya

2021


Baliho, 1

ana rasa seje sing angel dikipatake
nalika nyawang baliho ora karuwan gedhene
rinengga gambar lan tulisan edi peni
ngadeg njenggereng ing pinggir dalan
lan rasaku sansaya sinendhal nalika ana bocah
nyedhak lan banjur mbisiki,
“Baliho kuwi kadidene tampah
wektu iki kanggo nginteri kekarepan
sapa ngerti aku kowe bisa katut interane!”

2021


Baliho, 2

sapa bocah nganggo oto tansah gela-gelo
ngadeg tanpa rambatan sandhuwure baliho?

srengengene lagi wae ngglewang
dheweke nuli najemake panyawang
sakala keprungu tembunge gemontang,
“Aku wegah mudhun, pilih ana ndhuwur
ora nggagas swarane wong-wong nglindur!”

aku blangkemen nyawang dheweke
suprandene baliho ajeg ngatonake njenggerenge

2021


Sketsa Pageblug

langite peteng
lakune angin wiwit ora anteng
ing kana-kene keprungu warta
ngrajah dhadha
: bocah-bocah uwal saka pangrengkuh
larikane crita sinuntak ing ngremite megatruh

2021


Wengi Atis

yen wengi wis katog njereng sepi
dikancani hawa atis ngumbar kuwasane
daklilani sliramu ngudhar wewadi
sasuwene iki gawe cingake sapa wae

aku klejotan krungu critamu
dheweke sing kadhung njereng dhadha
supata bakal nglangkahi Merapi-Merbabu
: sapa ngreridhu bakal disapu
sapa memalang bakal ditendhang

sapa ngreridhu bakal disapu
sapa memalang bakal ditendhang

ora kendhat sliramu ngerih-erih
murih aku bisa nyapih umube getih
pait-getiring lelakon kudu diadhepi
ora jamake ati ketlusupan landhepe eri
bisa-bisa ndrawasi

daktepeni wengi kang atis
capet-capet keprungu swara aris,
“Wis wayahe bali nggelar sajadah
ngronce donga nyuwun Kang Maha Mirah.”

2021

Irul S Budianto

Irul S. Budianto, lair ing Boyolali lan saiki dedunung ing Donohudan, Ngemplak, Boyolali. Kejaba geguritan, uga nulis crita cekak, crita anak lan sapanunggale.

3 komentar di “Panca Gurit Baliho Pageblug

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Kembali ke atas
%d blogger menyukai ini: