Pelet Dudu Tandha Tresna
Pelet Dudu Tandha Tresna

Pelet Dudu Tandha Tresna7 min read

Pelet3

Dhisik ana ing omah dhewe kerep keprungu lan ngerti dhewe praktek kanca-kanca sing main pelet. Nalika pindhah Yogyakarta, wis suwe ora krungu meneh crita mistik pelet kaya mengkono. Nganti cedhak-cedhak dina iki ana kanca sing crita nek pacare kancane kecanthol wong lanang liya amerga dipelet dening wong liya kuwi mau.

 

Jaman sing konon diarani modern iki jebul tetep kalah mungsuh perkara-perkara mistik sing ora mlebu nalar. Malah asline, babagan mistik kuwi nyatane luwih modern tinimbang ‘kemodernan’ sing awak dhewe tampa saiki.

 

Sakbukti wae, sakpinter-pintermu nggawe promosi warung sega pecel lewat instagram, facebook, youtube, lan twitter, tak jamin mesthi warung sega pecelmu kalah nglawan warung mie ayam sing nganggo pesugihan iler genderuwo. Sansaya parah meneh nek warung sega pecelmu dikirimi dalbo dening sainganmu dhewe, saengga warungmu katon rungsup tur ora narik minat mangan.

 

Saka rong bukti ing dhuwur wae bisa ketara cetha, apa ta gunane sosial media lan internet kanggo promosi bisnis dagangan nek sarana mistik jebul malah bisa nekakake bathi sing luwih akeh? Mbok tinimbang ngentekake bandha tuku layanan promosi, aluwung ngundang dukun utawa paranormal sing dirasa ampuh.

 

Tegese, laptop, hape, internet, lan macem-macem wujude kemodernan sing dirasakake manungsa saiki kuwi ora ana apa-apane nek dibandhingake kalawan daya linuwih ilmu ghaib. Percaya utawa ora, karepmu. Bakune, kemodernan dudu perkara manungsa sing ujug-ujug ninggal mistik, nanging mung perkara gengsi wae, padahal cara mistik sok-sok malah luwih epektip.

 

Unsur kemodernan mau banjur jajal digeser menyang babagan asmara. Sepira tegen anggonmu bisa ngrayu nganggo chatt WA utawa upload foto Instagram sing bisa narik ati wong sing kok tresnani nanging dheweke ora nggape kowe?

 

Umpama ngrayu sarana chat WA paling paling pol tibane ya mung rayuan receh ta? Nek upload foto kanthi status galau ya wis akeh, tujuwane supaya diwaca lan dirasakake dening wong sing kok tresnani ta? Wis kuwi wae. Padahal, apese, wong sing kok tresnani babar blas ora preduli.

 

Diibaratake wae, rayuanmu ora mempan blas, lan cilakane wong sing kok tresnani mau malah wis rabi banjur nggendhong anak karo wong liya sing jebule wong liya kuwi kancamu dhewe. Piye perasaanmu? Ya cetha mangkel ta? Ora ana larangan kok kanggo rumangsa mangkel, kuwi rasa sing paling manusiawi dirasakake dening kabeh manungsa. Dadi ora usah kemaki nek atimu isih utuh tur baik-baik saja.

 

Rasa mangkel amerga ditinggal rabi dening wong sing kok asihi lan rasa jengkel marang kancamu sing nikung mau sithik baka sithik sansaya numpuk. Budhal saka dhadha sumrambah tekan pikiran. Turu ora anteng, tangi turu nangis, arep mangan nangis, arep adus nangis, pokoke urip rasane wis ora ana gunane. Ing wayah ngrekasa kuwi, ujug-ujug kowe kelingan anane ilmu pelet.

 

Gandheng wis ora mungkin ana cara meneh, akhire kowe jupuk cara kuwi, yaiku nglakoni pelet. Kowe gugling kontak telepone para dukun. Kanthi pisan pindho takon kancamu bab wong sing bisa ngewangi kanggo ngewenehi ilmu pelet.

 

Dilalahe kok ya ketemu! Jenenge nglakoni perkara ala kuwi mesthi ana wae longgare. Tanpa mikir pindho. Kowe jaluk mbah dukun sing kok temoni supaya ngawehi ilmu pelet. Dening mbah dukun kowe diwulangi mantra lan syarat-syarate. Sakwise entuk ilmu pelet, kowe kudu bayar telung juta, kanthi ‘nyekolahake’ (nggadhe) ijazah sekolah, kowe bisa bayar beaya ilmu pelet saka mbah dukun.

 

Pitung dina suwene, kowe ngrapal donga saben tengah wengi sinambi nyawang foto wong wedok sing kok tresnani. Ing salah siji wektu, kowe ngajak kancamu sing dadi bojone wong sing kok tresnani kanggo ketemu nanging ngajak bojone. Nalika ketemu, kowe wis nganggo lenga wangi tatemtu sing wis kok rapali donga.

 

Entuk sesasi. Kowe entuk kabar nek kancamu wis pegatan karo wong wing kok tresnani. Lha kok tanpa dinyana, wong sing kok tresnani nelpon kowe sinambi omong nek kangen kowe! Ngerti kahanan kaya mengkono, atimu girang banget, lan kowe ngrasa menang mungsuh kancamu dhewe sing lagi wae bar dipegat.

 

Pitakonane, apa kowe tenanan menang? Apa kowe tenanan dadi wong sing bisa ngentukake ati wong sing kok tresnani kanthi utuh lan jatining asmara? Senadyan kelakon omah-omah, apa jaminane atimu bakal jenjem lan tentrem nglakoni urip omah-omah saka cara ilmu pelet?

 

Sethithik Bab Pelet Miturut Sastra Jawa

 

Geleme wong nindakake pelet ora ana alesan liya kajaba putus asa utawa pedhot ing karep. Wis kebacut tresna nanging tresnane ora ditampa, pungkasane nrabas watesing budi. Sakliyane alesan pedhot karep, ana uga wong sing nglakoni pelet jalaran pengin ngrampungi dendam, lan ana uga wong sing mung pengin nggodha wae.

 

Ora preduli apa wae alesane, tetep wae pelet mau mung dadi rekasane wong sing dipelet lan kulawargane. Mesakake tur kangelan golek tamba. Perkarane wong sing dipelet kerep rumangsa nek dheweke ora kena pelet lan ora trima nek diarani kena pelet.

 

Kaya sing kaserat ing Lampahanipun Sang Retna Suyati Ngantos Jumenengipun Prameswari ing Praja Yunani, 1894, diakses saka www.sastra.org pupuh 1 nganti 12 sing nyeritakake rekasane andon tresnane wong loro.

 

Ing bait 20 sekar Dhandanggula katulis anane tandhane wong sing kena pelet.

 

tan kepalang pepalanging laki

gung kalulut ing jalu memalat

keh linglung lir keneng pelet

kawilut ing mong lulut

lalu limut meme ting pamrih

marwasa tan rekasa

samya kusung-kusung

misungsung asung branarta

Siti Ngalin tan wangwang dennya nanggapi

Acanthi sukarena

 

Asline serat kuwi nyathut crita antarane wong loro sing andon sih tresna. Nganti saking nemen tresnane katon kaya wong kena pelet tumindake. Saka bait 20 ing dhuwur kuwi bisa kewaca menawa wong kena pelet kuwi sirahe linglung, lulut, kusung-kusung, lan apa wae sing dilakoni mesthi kelingan wong sing ngirimi pelet tumrap dheweke.

 

Isih saka website www.sastra.org ana meneh karya sastra Jawa sing muni bab pelet, lan ora sarujuk tumrap tumindak pelet amerga mung dadi tandha asore manungsa. Nek lanang ilang lanange, nek estri ilang waskitane.

 

Dijupuk saka Serat Darmawasita salah siji bagiyan saka Piwulang Warna Wani II, Pigeud, 1878. Ing sekar Kinanthi bait 1 – 4.

 

dene wulang kang dumunung

pasuwitan jalu estri

lamun sregep watekira

tan karya gela kang nuding

pethel iku datan dadya

jalaran duka sayekti

 

tegen iku watekipun

akarya lega kang nuding

wekel margining pitaya

den eta pangati-ati

angedohaken kaluputan

iku margane lestari

 

lawan malih wulangipun

margane wong kanggep nglaki

dudu guna japa mantra

pelet dhuyung sarat dhesthi

dumunung neng patrapira

kadi kang winahya iki

 

wong wadon kalamun manut

yekti rinemenan nglaki

miturut margining welas

mituhu margining asih

mantep marganireng tresna

yen temen den andel nglaki

 

 

Serat Darmawasita ing dhuwur kuwi langsung ditujukake dhateng wong lanang. Menawa wong lanang sing tenanan kuwi dudu wong lanang sing tumindak japa mantra lan pelet kanggo anggayuh rasaning tresna saka wong wadon. Malah, nek nganti kaya mengkono wong lanang ilang lanange, kaya dene wong wadon kelangan mustikane, amerga nindakake pelet.

 

Tresna kuwi nugraha saka karsaning Gusti, tumiba ing batinmu, sing aran tresna manungsa sewates bisa rumangsa. Ora duwe daya kanggo nggape sejatining tresna, jalaran tresna antarane manungsa mung ana ing pangkuwane Gusti. Teka tanpa dinyana, lunga tanpa dinyana, ditampa kanthi lila, dipasrahake lakuning miturut owahing cakra. Tresna datan bisa dipeksa, awit tuwuh marganing kulina.

 

Menawa tenanan tresna marang liyan, ya jal diwujudake kanthi becike ati, pocap, uga pakarti, nganti sing ditresnani bisa anresnani balik. Dudu malah tumindak pelet. Sakumpama nganti nglakoni pelet, tresnamu dudu tresnane jati nanging mung nuruti birahi.

 

Kanggo cathetan wae, pelet jane entuk-entuk wae, nanging kanggo wong sing wis omah-omah, lan kudu tetep padha ngertine. Tujuwane supaya bisa awet anggone bebojoan.

 

Ngelolosi Pelet

 

Pelet kuwi akeh maceme lan sing disasar alam bawah sadhar. Pelet bisa sarana apa wae lan bisa manjing ing saben kapitayan. Ana pelet cara Islam, pelet cara Jawa, pelet cara Hindhu, pelet cara Budha, pelet cara Katolik, lan liya-liyane. Kabeh kabudayan mesthi duweni sing arane mantra pelet uga tata cara lakune.

 

Pancen ngelolosi pelet klebu angel, sing marai angel kuwi amerga wong sing kena pelet bakal ora rumangsa lan ora trima nek dheweke dipelet. Nek wis kadhung kaya ngene, ora ana cara liya kajaba jaluk tulung marang wong liya sing linuwih dayane, tur bisa dipercaya.

 

Tinimbang ngobati, mendhing njagani. Dadi luwih apik ngendani aja nganti kena pelet. Cara sing paling baku yaiku ‘kesadaran’.

 

Saben manungsa mesthi dicekeli daya karumangsan utawa kesadaran saka Gusti. Nalika rumangsa awakmu aneh, kerep diparani ayang-ayang rupane wong liya padahal sakdurunge ora seneng babar blas, cepet-cepet dedonga tumrap Gustimu dhewe-dhewe. Tur ana ing njaba omah, upayakake aja nganti ketemu wong sing bola-bali ngimpeni.

 

Nek kangelan, cepet-cepet kandha marang kanca cedhakmu, omongo nek awakmu rumangsa ora beres. Critaa kabeh bab wong sing nekani ing impi. Pungkasane, maraa menyang wong sing linuwih nanging becik pakartine. Jaluk tulung supaya gelem dadya saranane Gusti uwal saka peletane wong liyan sing nginceng awakmu.

 

Sithik baka sithik, nek wis ilang, paranana wong sing sengaja ngirim pelet menyang kowe banjur omongono. “Caramu ora bakal kasil tumrap aku, amerga sing nggujeng jatining tresnaku amung Gusti, dudu rupamu!”

 

Intine, kesadaran dadi kunci kanggomu. Bab piye cara supaya waras lan ucul saka pelet, takono wong sing duwe daya linuwih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *