Rapal Mantra Jagading Asmara3 min read

Antara sastra lan jagad tan kena pinisah, apa meneh nganti dipaksakake pisah. Tanpa jagad mokal sastra bisa kacipta. Nanging, bisa uga malah sastra kang nyiptakake jagad. Kaya piye sesambungane alam lan sastra tekan seprene, durung katon enteke. Bisa uga jagad iki kagelar amung sarana supaya janma tepung marang kalangwan.

Telung gurit iki netes saka banyu, netes saka kalbu, lamun banjur mili anglembak ngebaki kalbu. Saben tetes ukara, saben tetes tembung, dadi piranti telesing jumbuh nalar sadhar. Mangerteni papan lan wektu kang mubeng ing alam, saengga ndadekake geguritan.

Panuwunku marang limang kadang panguripan. Mugya ngancik tumekeng ngarsaning Sang Panabda Agung. Kaanggep kapetung dharma kabecikan. Pangeling kanggo sekabehaning sapa wae kang wus nora kelingan tumrap kawasaning ngalam.


Tri Antuk Lumbung

wah dina kepisanan aku kelingan
udakara suwe aku nyawang
anggonmu dolan
menyang layar hape bengi lan awan
sepira adohe kapang
sing mabur ana ing awang
wong wadon kuwi
wong lanang kuwi
aku ing antarane
muga teguh lan yuwana iki
tan dadi pepalange

oh Tri, sampun kados mekaten
trenyuh lir toya seganten
pepanggih menawi kangen
senadyan mung jroning angen

dina kapindho mlaku loro-loro
kiwane dalan tengene jurang
mlaku bae supaya katekan
kidung gegayuhan
sing wis mbengkah watu angkah
goleki iline angin
nyandhak rembuyunge kartika

candra mung doyang-doyong
nyawangi Tri wira-wiri
lir gabah diinteri
ora merga prahara pralaya
swara wetenge ngajak beksan prajuritan
suwene telung dina
nanging kedaden sepasar pisan

wong wadon kuwi
wong lanang kuwi
padha-padha bali marang kasunyatan
tilik raga lan donya
Tri lega tiba dinten ketiga
kamajaya klawan ratih uwis paring arta
kanggo tumbas selumbung sega
sega rasaning rasaUtang

sing kok ombe dudu ciu
dudu anggur apa meneh getih asu
jaremu kuwi mung banyu
sing kok nggo adus lan ngilangi ambu
lakune seka gunung
mili tekan ing lambung
lewat cangkem sing kok nggo ngambung

kuwi minangka utang
utangmu marang wit-witan
utangmu marang lemah sing sabar
utangmu marang tangise pertiwi
marang kewan sing digawe kapiran

saiki awakmu sumbar
sugih banyu tanpa bayar
sejatine awakmu lagi utang
marang alam marang kadang
sing lambene wis dadi karang

kadhang kala, awake katon cengkring
klawan dedongane sing asring
tanpa kendhat nglakoni pepeling
mung supaya bisa nelesi telak sing garingGelem Ngalem Ngalam

ijo royo-royo
jejogetan tanpa loyo
bapak ibu anak loro
lanang wedok ora bodho

sing siji saben dina macak
nganggo sayak lali masak
pengin apa jaluk bapak
lali tangga lali sanak

sing siji seneng muncak
saba alas nanging ora wanuh blarak
ora bisa ngoncek salak
sing salah sing galak

mangkono kuwi jarene uwong-uwong
emboh tangga etane apa kulone
sing ngrasani sakjane padha wae
bedane mung tisu lan banyu
reget sithik misuh
ngelap sithik tisu
klebu kowe lan aku
sing rekasa wit-witan
dienteki lali ditanduri
sing penting resik, praktis, lan ekonomis
dhapurane awakdhewe
rabisa ngrogoh cengel
penting urun cangkem
nampa wusana kudu gelem
alam pancen seneng ngelem
lan awakdhewe seneng ngalem


Srikandi
Latest posts by Srikandi (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *