Salah Kaprah Kitab Tanpa Tulis
Salah Kaprah Kitab Tanpa Tulis

Salah Kaprah Kitab Tanpa Tulis13 min read

Wiwitane, kasusastran Jawa sumimpen rapet ana sakwalike benteng kraton. Ditembangake nalika ing wayah tatemtu lan kanggo wong tatemtu. Kahanan kaya mengkono cetha marai kawula njaba tembok kraton angel entuk kasempetan supaya bisa angresepi kasusastran Jawa. Apa meneh, sastra ing jaman semono kaanggep minangka wewulang suci.

Para pujangga pinilih ngrakit ukara dadi tembung banjur dadi tembang. Nek nganggo wedharane Zoetmoelder, para pujangga, maksude pujangga kraton, nganggit sastra kanggo wujud puja-puji mring dewa. Sakliyane kuwi, sastra uga kanggo aweh puja marang narendra. Bisa diarani, sastra karyane pujangga kraton mau barang suci.

Banjur nasibe kawula njaba kraton piye bab kawruh kasusastran Jawa? Lha iki sing isih dadi pitakonan. Nanging sing pesthi, kawula njaba kraton uga duweni tradisi kasusastran Jawa dhewe kanthi wujud non-tulis. Ya tibane kaya mitos, dongeng, legenda, lan sakpiturute. Pola mengkono wis samubarang pepesthen, kaya sing wis diomongke Levi Strauss nalika neliti etnografi ing Amerika Latin.

Senadyan mroduksi karya sastra dhewe kanthi wujud non-tulis utawa lisan, kawula njaba kraton bisa uga entuk referensi saka rembesan crita sing digawe para pujangga kraton. Sarana sing dinggo ‘kemungkinan besar’ e lumantar wayang. Ngelingi tembunge Timbul Haryono, 1983, menawa wiwit abad 9 Masehi wae wayang wis eksis satengahing kawula Jawa. Mula bisa uga salah siji sumber kasusastran Jawa kawula saka wayang.

Salah siji wujuding karya sastra Jawa tulis. Sumber: Wikipedia.org

Pancen tradisi lisan ing Jawa luwih kuwat tinimbang tulis. Perkarane ya kuwi mau, kasusastran Jawa tulis luwih akeh mubeng ing njero kraton, ora neng njaba kraton. Nanging, kawula njaba kraton ora ujug-ujug mentahi kasusastran Jawa tulis. Mesthine ana sikap panampa saka kawula njaba kraton nalika ngerti kasusastran Jawa tulis saka kraton. Tuladhane ya saka kasus pertunjukan wayang mau.

Emane, kaparcayaan marang tradisi lisan ing jaman saiki malah dianggep saklek. Kaya-kaya emoh nampa kasusastran tulis Jawa. Tegese, ora sithik wong Jawa jaman saiki sing malah lali menawa kasusastran Jawa sing dadi pedoman lakuning urip lan filsafat urip Jawa kuwi arupa tulisan, dudu sewates lisan. Mung, anggone nyebar sing sarana lisan utawa gethok tular.

Ana penere, lan gedhe kemungkinane wong kawula Jawa njaba kraton dhisik kenal aksara Jawa. Nanging, miturut Faruk Tripoli ing pesbuke, kenal aksara ora mesthi dadi ukuraning salah siji masyarakat duweni budaya tulis. 

Gandheng kasusastran Jawa tulis anggitane para pujangga kraton mau duwe sipat suci, ora gumun nalika malih dadi crita lisan amerga metu saka kraton kasucenane tetep kajaga. Ora suda apa meneh ilang. Bisa diwastani ana sambung rapet sing cetha antarane sastra Jawa tulis lan sastra Jawa lisan. 

Ana kalane sastra Jawa tulis nyerep saka sastra Jawa lisan, mengkono uga sewalike, sastra Jawa lisan minangka tugelane sastra Jawa tulis.

Nek disawang kanthi ngadeg dhewe-dhewe tanpa nganggo panyawang utuh, malah awak dhewe kelangan sejatining wujud kasusastran Jawa. Cilaka meneh nek ana wong Jawa nek wis kadhung kena sugesti ‘kitab tanpa tulis’. Ngene iki rak salah siji alesan sing dadi faktor kena ngapa literasi Jawa malah surut ta?

Perkara Kitab Tanpa Tulis

Ana sing ngarani ‘kitab tanpa tulis’, ana uga sing mastani ‘papan tanpa tulis’. Tembung ‘kitab’ lan ‘papan’ wis beda, apa meneh maknane. Nanging ing kasus sing kelakon, kitab lan papan ditegesi padha senadyan nyatane wis beda. Sawetara, tembung kitab lan papan bakal dianggep padha. Engko ing bagian pamungkas dicethakake bedane.

Sakjane tembung ‘kitab tanpa tulis’ ing kene iki rada lucu. Jenenge wae ‘kitab’, kitab rak media kumpule tulisan sing digarap kanthi cara nulis. Lha kok ana unen-unen ‘kitab tanpa tulis’? Nalare kepiye jal ngono kuwi? ‘Menggelisahkan’ tenan ta? 

Pancen nek disawang nganggo cara sastra tembung ‘kitab tanpa tulis’ iki cetha duwe makna sing jeru banget. Jawasastra biyen ya nate posting gambar sing unine mengkono taun 2017 biyen. Alesane dudu amerga babagan ‘filsafat’ apa piye, nanging amerga makna sastrawine sing jeru.

Salah siji postingan lawas IG Jawasastra taun 2017. Gambar iki biyen dijupuk saka Fb

Cilakane, tembung ‘kitab tanpa tulis’ kuwi kerep gawe keblasuke wong Jawa dhewe. Gandheng maknane jeru lan saben wong duwe daya pikir jeru sing beda-beda, ora sithik sing malah salah kaprah marang tembung iku. Uga malah ana sing kebacut percaya banget marang tembung ‘kitab tanpa tulis’ kuwi. Tanpa nimbang menawa ‘kitab tanpa tulis’ ora bisa pinisah saka ‘kitab tulis’.

Ya saben wong duweni hak kanggo aweh makna, nanging sakorane makna kuwi kudu diwenehi pembandinge supaya wong liya duwe ‘alternatif’ pemaknaan kanggo pribadhine dhewe sakdurung nemu makna sing mathuk kanggo dheweke. 

Wayah ngideri jagad sosial media, utamane pesbuk lan twitter, akeh banget wong Jawa sing gawe postingan bab ‘kitab tanpa tulis’. Ana uga sing bisa nganti njelasake apa maksude ‘kitab tanpa tulis’ lan apa wigatine kanggo wong Jawa. Rata-rata, saben postingan diarahake menyang makna filsafat Jawa. Malah ana uga sing nyambungake menyang mistisme Jawa.

Gambar saka screenshoot ing pesbuk.

Kaya sing digawe postingan dening gambar ing dhuwur. Kitab tanpa tulis sing dimaksud yaiku swara batine dhewe. Miturut wong iku, batin bisa diarani kitab tanpa tulis amerga saben wong cetha ora bisa nyelaki rasa atine. Mesthine kitab rak ora bisa diselaki kanyatane. Senadyan tuwuh pitakonan, piye carane manungsa ngangsu kawruh marang awake dhewe tanpa ana sarana liya?

Makna batin minangka wujuding ‘kitab tanpa tulis’ pancen angel ditampa nalar. Neng kene dudu mung angel ditampa nalar nanging uga angel ditampa nganggo cara pikir falsafi barang. Senadyan tetembunge ‘kitab tanpa tulis’, rak ora ateges tanpa ana dhasare? Sansaya sangar meneh ana sing muni kitab tulis kuwi gaweyane manungsa, beda kalawan kitab tanpa tulis, kaya dene sing ketulis ing postingan ngisor iki.

Gambar saka screenshoot pesbuk

Wedharan bab ‘kitab tanpa tulis’ iki bisa ditemu kanthi gampang banget ing ameh kabeh sosial media, mligine pesbuk. Ing pesbuk, saben wong duwe tafsir dhewe perkara ‘kitab tanpa tulis’. Kandhane, ‘kitab tanpa tulis’ iku bisa dimaknani minangka tandha saka alam. Awit saka maca alam kuwi, manungsa bisa mangerteni ilmu titen ing wekasane.

Gambar saka screenshoot pesbuk

Ing blog iki, ‘kitab tanpa tulis’ digathukake kalawan ajaran Islam. Panulis blog iki malah nganti duwe karep nggeguyu wong sing aweh kawruh nanging isih nukilake omongane liyan sing saka buku utawa kitab. Kanggone panulis blog, wong sing isih gumantung marang buku teks kuwi isih bodho lan durung bisa tekan ‘guru sejati’ sing diarani ‘papan tanpa tulis’.

Nek digathukake marang wewulang Islam, pancen ‘kitab tanpa tulis’ iki bisa rada dimangerteni minangka rembesaning wewulang Islam sing mbagi ayating Gusti dadi rong bagiyan; ayat muhkamat lan ayat mutasyabihat. Katon banget wedharan ‘papan tanpa tulis’ utawa ‘kitab tanpa tulis’ iku diselarasake marang ayat mutasyabihat.

Ayat muhkamat duweni makna lugu sing cetha, beda kalawan ayat mutasyabihat sing maknane ndelik ing pirangane konteks lan lagi bisa dibedhah nek wis disandhing nganggo disiplin ilmu liya.

Website saka Nahdlatul Ulama njelasake kanthi cendhak nanging cetha menawa ing QS. Al Imran 7, wis ana pambagiane ayat Qur’an. Sajroning Al Imran 7 iku diwedharake menawa sing klebu tumindak bebayani yaiku ngudari ayat mutasyabihat kanthi nepsune dhewe tanpa gelem nampa tetembungane liyan, kamangka ayat mutasyabihat kuwi ora ana sing weruh sejatine kajaba Gusti Allah. 

Nek manut kasil panalitene Aris Fauzan, 2018, konsep saka ‘kitab tanpa tulis’ iki bisa uga kajupuk saka kanyatan uriping Kanjeng Nabi Muhammad SAW sing bisa mandegani agama tanpa nganggo cekelan tuntunan kitab fisik. Sakliyane iku, bisa uga sing kedadeyan anane kaparcayan marang ‘kitab tanpa tulis’ kajupuk saka ngelmu laduni.

Katrangan alternatif sing beda meneh bisa tinemu ing website Damar Kedhaton. Sajake website iku dipandegani dening dulur saka jamaah Maiyah, kanthi nyelarasake konteks jaman, miturute panulis, ‘kitab/papan tanpa tulis’ kudu dipahami runut kalawan jaman. Ing jaman digital iki, ing bahasan fisik, awak dhewe pancen wis ora nulis ing papan nanging ing perangkat gadget.

Nanging arep kepiye meneh, donya digital utamane media sosial pancen nggegirisi. Saben wong bisa aweh panemu, lan saben wong bebas wae arep nyacat panemune sapa. Kahanan sing kaya mengkono ing sosial media kuwi marai wewulang ‘kitab tanpa tulis’ utawa ‘papan tanpa tulis’ kelangan wingit. 

Ora ana sing duwe otoritas nerangake kawruh ‘kitab tanpa tulis’ jalaran kabeh wong duwe ukuran dhewe kanggo ngudari makna.

Logikane, nek pancen percaya banget marang panemu ‘kitab tanpa tulis’ lan nganti emoh nampa wedharan kawruh saka media tulis, banjur kena ngapa ngudar kawruh ‘kitab tanpa tulis’ sarana tulisan (ketikan status)? Pitakonan iki jane dhasar banget, dadi ora perlu dijawab, pitakonan iki mung retoris wae.

Aneh meneh, para panulis sing nerangake ‘kitab tanpa tulis’ dhewe lali, menawa tulisan statuse bab ‘papan/kitab tanpa tulis’ mau ora patia nggatekake tata cara panulisan Jawa sing pener, kamangka karepe arep nerangake ‘rasa Jawa sejati’ lan ‘guru sejati’. Nganti ngambrah-ambrah tekan makrifat lan hakikat barang, kamangka konsep dhasaring ‘kitab tanpa tulis’ durung kecekel kanthi pener.

Tetilas Kitab Tanpa Tulis

Ing bab pungkasan iki sajake prelu diwenehi wates sing cetha. Sakwise nggoleki wacanan Jawa kanthi pambiyantune sastra org, nalika ngetik kata kunci ‘kitab tanpa tulis’ malah blas ora ana serat sing njelasake. Beda meneh menawa ngetik ‘papan tanpa tulis’, akeh banget kasil serat sing metu.

Kaya ing wiwitane bab nomer loro, tembung ‘kitab’ lan ‘papan’ duweni makna sing beda, ing website Damar Kedhaton dhewe wis aweh garis wates nggo mbedakake, ‘papan’ kuwi media nggo nulis banjur ‘kitab’ kuwi nggo maca.

Tegese, tembung ‘kitab tanpa tulis’ kuwi wae wis salah kaprah, amerga konsep sing dikarepake para netijen sing nulis ‘kitab tanpa tulis’ mau rata-rata aweh rujukan marang konsep sing diduweni ‘papan tanpa tulis’.

Kajaba nek konsep ‘kitab tanpa tulis’ iki dinukil saka konsep ‘lontar tanpa tulis’ kaya sing dijelasake Putu Yudiantara ing Baliwisdom nganggo perspektif Hindhu. Ing Lontar Angkus Prana dijelasake menawa; pikiran kuwi sastra utama lan napas kuwi panggonane lontar tanpa tulis. Lontar dhewe sakliyane media nggo ditulisi, uga bisa dadi media sing dinggo maca, ya senadyan rada mlebu lan dipeksa sih.

Cathetan meneh, kena ngapa kok tembung ‘papan’ sing luwih pener tinimbang ‘kitab’ yaiku amerga maksude saka ‘papan’ bisa uga ora nunjuk marang ‘papan kaya dene papan tulis’, nanging ‘papan’ minangka panggonan utawa tempat. Ing bausastra Jawa dhewe ‘papan’ duweni makna minangka dununge panggon lan media tulis.

Nek dianggep minangka media tulis ukara sing luwih trep malah ‘blabak’. Sik, kena ngapa ora diganti wae dadi ‘blabak tanpa tulis’ ya? Tur pancen ana penere, manungsa uga bagiyan saka papan lan duweni papan sing kaanggep papan.

Ilustrasi kesadaran. Sumber: Pinterest

Tembung ‘papan tanpa tulis’ salah sijine bisa ditemokake ana ing Serat Centhini. Ing Serat Centhini, Soeradipura, 1912, jilid 1-2, pupuh 27-35 katrangan ‘papan tanpa tulis’ muncul nalika adegan Jayengraga takon Amongraga bab apa kuwi sejatine kawruh papan tanpa tulis.

Dening Mongraga disemauri kanthi cetha lan logis, menawa arane kawruh papan tanpa tulis kuwi ora ateges ninggalake teks utawa tulisan. Malah sewalike, kawruh ‘papan tanpa tulis’ bisa kawujud menawa wong wis apal lan mangerteni kawruh tulisan sing ana ing kitab utawa serat.

76. dene sêjatinipun (322) | ngèlmu tanpa papan tulis wau | nênggih kur’an lan kitab-kitab sayêkti | sêmune tanpa sêdarum | puniku pinurih coplok ||

77. saking jilidanipun | yèn bisa coplok ngalih ing kalbu | saunining kur’an wus apil ing galih | myang kitab apil kacakup | caplêng coplok wus ngalih gon ||

78. kewala anèng kalbu | kalbu wus wujud ngèlmu kang agung | tan kêna sat tyas wus pangawak jêladri | mring papan tulis tan ngingus | tanpa gawe wus tan kanggo ||

Dadi kawruh ‘papan tanpa tulis’, salah siji tafsire, yaiku nalika ilmu sajroning kitab wis coplok, wis pindhah panggon, saka aksara pindhah menyang suksma. Mengkono iku sing diwastani kawruh ‘papan tanpa tulis’ miturut Serat Centhini. 

Saengga rasane ora masuk akal menawa kawruh ‘papan tanpa tulis’ kuwi malah bisa dientuk kanthi wuda tanpa tulisan.

Beda adegan, ing Serat Centhini alihaksarane Kamajaya, 1985-1991, ing jilid 12, pupuh 691-694, ana katrangan wedharan bab ‘papan tanpa tulis’ sing langsung gathuk kalawan wewulang Islam. Nalika Amongraga aweh warah marang Kang Tokit.

186. Ana papan tanpa tulis | puniku mutawasitah | de tulis tanpa papanne | pan sadat muta-awilah | kamoting mutakirah | dèn-raosna kang satuhu | têgês lan pasêmonira ||

187. Sahadat kalih puniki | kawadhah ing mutakirah | dadya kang mukmin kalbune | jujuluk idayatolah | papan mawa tulisnya | kang tulis kodratolahu | papan iradating Sukma ||

188. Dadya sêmbah lawan puji | kalbune mukmin nugraha | Mukamadiyah rubuke | lan Mukamad karijiyah | wawadhah ngèlmu Allah | lir gatha-rêtna sumunu | isi madu pinasthika ||

189. Pinèt kang madu sajati | sah saking sasananira | madu mutak sing rasane | sub ring habganing Hyang Sukma | suhul tan manjing mêdal | kêmbul jiwa nora wujud | kalawan wêkasing tingal ||

190. Dadya tan ana nganani | ton-tinon tunggal dhirinya | Maha Sukci ing jênênge | tasbèhing Hyang Kang Wisesa | anêsbèh ing sagala | ngèsthi jiwa dhawakipun | lêstari jiwangganira ||

Pangerten ‘papan tanpa tulis’ ing bait-bait macapat asmaradana ing dhuwur mratelakale cethe gegayutane kawruh ‘papan tanpa tulis’ ora bisa ucul saka wewulang Islam. Anggone mratelakake prasasat nyemoni samubarang pasemon. Mula kanggo maknani pethikan tembang ing dhuwur klebu angel kajaba maca kabeh teks sing utuh supaya weruh konteks.

Nek ora luput, tugelan bait asmaradana saka Serat Centhini jilid 12 versi Kamajaya ing dhuwur wujud singir utawa syi’ir sing ditembangake Jatipralena. Nanging bisa uga kuwi malah suluk singir sing arane Jatipralena. Sulukan katon cetha, angger gelem nelateni maca, kaya piye saktemene konsep kawruh ‘papan tanpa tulis’.

Katrangan tetilas konsep ‘papan tanpa tulis’ uga ketemu ana ing Serat Widyakirana Inggih Serat Darmasunya, anggitane Empu Yogiswara sing disalin Mangunwijaya, 1937, ing Wanagiri, banjur diterbitake dening Tan Khoen Swie. Miturut Empu Yogiswara utawa Mangunwijaya, kawruh ‘papan tanpa tulis’ kuwi malah dudu minangka ‘kawruh’ utawa ilmu, nanging kasil saka sakwise bedhah sastradarya;

dados têmbung sastradarya, gadhah têgês sêrat ingkang kinancing salêbêting budi. Inggih punika ingkang sinêbut sastracêtha. Ananging tanpa papan tanpa tulis, mungêl piyambak, botên kêndhat ing salami-laminipun (Mangunwijaya, 1937).

Wacanan Serat Widyakirana pancen aweh wedharan babagan teyosopi Jawa. Mula anggone nerangake uga nganggi basa-basa pasemon sing disambungake kalawan wewulang agama liya kanggo nguwatake apa sing dimaksud kawruh papan tanpa tulis.

Wedharan bab ‘papan tanpa tulis’ uga bisa ditemokake ana ing Serat Gatholoco nalika bebantahan lawan guru tiga. Ing kono dipratelakake wayah Gatholoco mbantah tetembunge para guru Islam. Dening Gatholoco diwastani menawa ana kawruh sing sumimpen sajroning bumi yaiku ‘papan tanpa tulis’

Sakmono akehe mula bisa dijupuk intine ta? Papan tanpa tulis mau dudu kawruh sing ora bisa sembarang dimaknani minangka tumindak ngilmu sing ujug-ujug ora nampa anane kawruh tulis. Malah, kawruh ‘papan tanpa tulis’ kuwi mau bisa kawedhar sarana tulis.

Entuk wae awak dhewe percaya marang ‘papan tanpa tulis’ nanging anggone percaya kudu kairing dening angkah sing ora owah. Tegese ana urutane, yaiku maca, maknani, lan angresepi. Bisa wae nek wis duwe gawan bayi pinter sasmita ing jagad pratandha sarat sing mengkono entuk dilewati, nanging nek minangka manungsa lumrah? Ya aja kumalungkung.

Piye-piyea sastrawan Jawa saka Jawa kuno nganti Jawa modern saiki wis akeh sing aweh wedharan babagan kawruh ‘papan tanpa tulis’ sarana tulisan, mula aja nganti awak dhewe ujug-ujug ora nampani kasil pikiraning para sastrawan Jawa, mengkono kuwi nek dudu nranyak apa meneh arane? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *