Sejarah lan Tren Watu Akik
Sejarah lan Tren Watu Akik

Sejarah lan Tren Watu Akik2 min read

Akik wis dadi barang sing lumrah ing jaman saiki, saka bocah nom, wong tuwa, wong sugih, lan wong kere padha akikan. Miturut kamus Baoesastra Bahasa Jawa, akik kuwi diarani watu mawa warna sing sok digawe mata ali-ali. Saka kamus Baoesastra iku bisa dimangerteni yen akik kuwi watu mata ali-ali. Ana ing artikel iki sing diarani akik yaiku dudu mung watune, nanging wis sisan saembane lan pengadege.

Misuwure akik ing jaman saiki iku kayadene smartphone, kudu duwe senajan mung kualitase standard. Uwong kang kedanan watu merga seneng karo akik iku akeh, mula lunga ngendi wae mesthi ana kang nggawa lampu senter kanggo ngecek asli orane watu akik iku. Wong kang dodolan akik uga lumeber tekan ngendi-endi merga saking akehe wong seneng karo akik. Kalangan mahasiswa kalebu salah sijine kalangan sing seneng akik.

Miturut literatur Hendri Isnaeni ana ing Historia.id, sejarah akik ing jaman purba kanggo mas-masaning wong mati nalika arep dikubur. Watu akik iku wus dianggo kaliyan wong awit jaman logam kira-kira 3000-2000 SM. Nalika ngancik masa Hindu-Budha ana ing Nuswantara, akik uga kalebu barang kang dikubur ana sajroning Candi.

Ukara candi iku asale saka Candika, salah sawijining dasanamane Bethari Durga. Miturut salah arkeolog kondhang R. Soekmono ana ing buku Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2, kang dikubur (cinandi) ana sajroning candi iku udu awujud jenazah utawa mayit, ananging awujud logam mas-masan maneka warna, watu-watu akik, lan sajen.

Hendri Isnaeni uga nambahi bilih akik iku wus dadi ageman kang lumrah ing masyarakat nalika taun 1930-an. Babakan iku bisa dimangerteni merga kaserat ana ing naskah basa Jawa ‘Kawruh Makelar Barang Kina’ karyane P. Rubadi Wangsadimeja kang nalika iku urip ing Ambarawa. Naskah seratane iku mratelakake mawarni-warni barang kang lumrah disade ana ing dhaerah Kedu Jawa Tengah taun 1930.

Nalika jaman biyen akik uga akeh kang nganggep kalebu barang klenik, merga masyarakat kejawen percaya yen akehe jenis lan werna saka akik duwe kekuatan lan keluwihane dhewe-dhewe. Ana sing dipercaya bisa gawe tentrem, rejekine lancar, ayem yen nganggo akik kuwi, lan liyan-liyane. Lan ora saben wong bisa duwe akik. Nanging ing jaman saiki watu akik wis ora dianggep klenik, nanging mung dianggep barang estetis kang apik nalika disawang.

Peminate akik ing jaman saiki uga akeh, saka kalangan ngisor tekane dhuwur padha akikan merga akik uga ana kang murah, ditambah maneh regane akik iku oranana standare mula akik sansaya rame peminate.

Uwong kang dodolan watu akik ing Jogja gampang banget ditemoni ing ngendi wae papan, contone: ana ing sawetane nol kilometer kang dodolan jejer-jejer pinggir dalan gedhe, kios-kios barang antik ing sisih lor Pasar Beringharjo, Pasar Klithikan Pakuncen, utawa Pasar Senthir kidule Pasar Beringharjo pendhak malem minggu. Mula kanggo kaum milenial kang pengen akikan bisa blanja akik ana ing papan-papan iku wau.

Iqbal Rahadian
Latest posts by Iqbal Rahadian (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *