Tragedi Katresnan Jaka Pabelan10 min read

Nek ana wong lanang paling lanang aneng jagad iki, kuwi wis pesthi aku. Ora ana sing luwih lanang tinimbang aku. Aja padhakake kalawan si Arjuna sing murah dhemen marang wanodya, mula garwane sepirang-pirang. Tur aja padhakake aku karo Bandung Bondowoso sing kanthi goblog banget gelem diakali dening Rara Jonggrang. Mungguhku, wong wadon kuwi cukup siji lan dadi sigaraning nyawa selawase.

Lan wong wadon kuwi pancen kudu pinter, nanging ora ateges seneng minteri liyan. Nganti tumekeng oncating nyawa, nganti uripku dadi carita, mung ana siji wanita ing jro atiku.

Duk semana, aku ora patia nggagas apa sing arane wong wadon. Pakulinanku ora liya tumandhang gawe olah kanuragan lan olah kadigdayan. Sakliyane iku, ora ana sing luwih marai kesengsem tumrapku. Nalika kanca-kancaku wis padha palakrama, aku tetep ngene-ngene wae.

Senadyan aku banjur dadi rerasan lan guyonan, aku ora preduli. Batinku biyasane kebak pitakonan, kanggo apa rabi? Kanggo apa wong wadon? Mundhak marai aku ora bisa obah tingkah.

Umpama ana wektu sela, aku ngentekake wengi kanthi cara nenggak ombenan utawa nyandu. Sok-sok nalika nyandu ana wong sing ngancani aku, lan wong iku bakal macakake crita-crita saka jaman kuna. Anggonku nyandu sansaya marem menawa ditambahi cerita kaya mangkono. Rasane bisa nangekake aku saka turu.

Cerita sing paling nyenengake miturutku yaiku crita bab Pajang mungsuh Jipang, nalika Arya Panangsang mungsuh Sultan Hadiwijaya, pepundhenku. Apa meneh cerita wayah telik sandi Jipang sing bisa nembus benteng Pajang kanthi cara sing ora mlebu nalar. Dadi, telik sandi Jipang, utusaning Arya Penangsang kuwi nyekel tembok bentheng, banjur tanpa dinyana, tembok bentheng mau malih cendhak, ora dhuwur meneh, dadi ora prelu menek.

Sarana cara mangkono, utusaning Arya Penangsang bisa mlebu menyang kedhaton Pajang tanpa keconangan. Cilakane, wayah wis arep nunjemake curiga maring Sultan Hadiwijaya, lha kok dilalah Sultan Hadiwijaya tangi saka turu kanthi gedandaban, kaya-kaya bar entuk impi menawa dheweke bakal dipateni. Pamungkase, telik sandi saka Jipang mau ora kasil anggone arep mateni Sultan Hadiwijaya. Dening Sultan Pajang, utusan Jipang mau diperjaya aneng nggon, aneng senthonge Sultan Hadiwijaya.

gambar mung ilustrasi, sumber British Library

Carita kuwi daksenengi dudu amerga aku arep mbalela maring Pajang, nanging kanggoku, sing paling sangar yaiku kabisane telik sandi sing mendhakake tembok. Saumpama ana wong liya sing duwe kabisan kaya mengkono meneh, wis cetha wong kuwi bakal dadi wong sekti.

Embuh crita mau tenanan apa ora, nanging sajroning angen-angenku nalika nyandu, crita apa wae senadyan keprungu ora mlebu nalar, tetep miturutku bisa kelakon. Angger gelem ngupayakake lumantar olah kaprajuritan lan gelem ngapalake rapalan mantra.

Sekaring Pajang

Sang Rawi wiwit angslup ing kulon parane. Megha bang anyaput tawang. Aku mlangkah alon bali ngomah, amerga ditimbali ramaku, Tumenggung Mayang. Tanganku nganthi seratan ing rontal sing mau diwacakake kancaku nalika aku nyandu. Lakuku alon, nut lakuning maruta. Ora kemrungsung senadyan sing nimbali ramaku dhewe.

Takkira, ramaku bakal kandha babagan rabi meneh. Wis ping akeh ramaku aweh omongan supaya aku ndang rabi, ndang duwe anak kanggo nerusake turunaning Tumenggung Mayang. Aku wis jeleh keprungu welinge ramaku. Saben dina mung meksa aku ndang rabi, kamangka aku durung duwe karep kanggo rabi, apa meneh nemu wanodya sing cocog kanggoku.

Satengahing mlaku ing njaba bentheng Pajang, dumadakan saka papan lataring keputren, ana iring-iringan para abdi wadon. Sajak sing diiring salah siji wanodya utama Pajang. Wanodya sing diiring ditutupi songsong. Aku sumingkir ing pinggir dalan.

Awakku ndhempis rada sumendhe ing tembok bentheng. Iringan mau lakune rendhet. Lumrahe wong wadon, arang bisa cak-cek. Mripatku nyawang siji baka siji wong wadon sing liwat. Mak tratap, mripatku kendhet, mandheg tumuju wanita sing disongsongi. Rikmane alus, ora disanggul, dielus dening Sang Bayu.

Ora katon cetha sapa kuwi. Jalaran rada ketutup para abdi. Senadyan mengkono, aku isih bisa ndeleng sorot mripate wanodya iku. Sorot mata sing sajak ora bakal bisa daklalekake. Angin sing nyibak rambut wanodya mau ana sing nyampir ing bathuk, dening wanodya iku banjur disipatake nganggo tangan tengen. Awit saka kedadeyan iku, aku mangerteni, menawa wong wadon mau titisaning widadari!

Para abdi takkira nyoba nyawang marang aku, nanging aku mung mlengos, ora preduli, amerga sing taksawang mung wanodya sing tinutup songsong.

Sing takgumuni, wanodya sing taksawang wiwit mau babar blas ora noleh marang aku. Dheweke tetep mlaku nyawang ngarep, ora nggagas ana apa ing pinggiring dalan, ora awas marang aku sing wis kebacut katunjem curiganing asmara.

Iring-iringane ora patia dawa. Let sedhela wis tekan iringan paling pungkasan. Abdi cacah telu jejer ana ing barisan paling mburi. Aku nyoba ngundang salah siji abdi, yaiku abdi sing sisih cedhak kalawan tembok kraton. Takcedhaki abdi iku, banjur takseret mepet tembok bentheng kraton Pajang supaya ora keconangan.

Kancane loro sing weruh tumindakku ora wani ngocap apa-apa. Aku ra ngerti kena ngapa kok kancane abdi sing takseret mau mung meneng wae, mung ndlongop. Nanging rengeng-rengeng sing takrungokake, abdi loro mau sempet ngrasani aku. Unine, “Sapa kuwi mau kok bagus banget?” Aku yekti, aku mung salah krungu.

Abdi wadon sing takseret mau banjur takajak omong, taktakoni kanthi temenanan. “Jenengmu sapa?” Si Abdi wadon mau mung klakep meneng, ora bisa omong apa-apa. Embuh ora bisa omong, embuh ora pengin omong, aku ora ngerti cetha. Takbaleni meneh pitakonanku, “Heh! Aja ndlongop! Jenengmu sapa?!” Suwaraku takgawe rada soran.

“Eh, anu… Nama kula Angsoka… Kula embanipun putri…”

“Oh, jenengmu, Emban Angsoka?”

“Ingg… Inggih… Panjenengan sinten? Menawi boten lepat, punapa panjenengan Raden….”

Emban Angsoka nyoba mbethek sapa aku, nyoba ngeling-eling sapa aku, nanging takkira ora bakal bisa, lha wong aku arang srawung karo para priyayi Pajang kajaba nek ana kuwajibaning negara lan pasowanan wigati. Aku luwih kerep dolan nyang pradesan-pradesan sing lumayan adoh saka kraton Pajang.

“Pabelan.” Gandheng kesuwen anggone mbethek langsung akhire takkandhakake jenengku. Sakwise takomongi sapa aku, dheweke malah sansaya mangap.

“Pabelan? Raden Pabelan?” Pocape lan takone marang aku dibolan-baleni, kaya ora percaya menawa aku iki pancen Raden Pabelan. Putrane Tumenggung Mayang, ponakan Sultan Hadiwijaya, lan ponakane Raden Ngabei Loringpasar, priyayi sing jarene merjaya Arya Penangsang.

“Sapa putri sing diiring mau? Sapa jenenge?” Takonku ganti marang Emban Angsoka.

“Anu, punika Rara Sekar Kedhaton.”

“Jeneng asline?”

“Dhuh, kirang pirsa, Raden.”

“Oalah, ya wis yen mangkono.” Embuh apa sing ana jroning pikirku. Kembang mlathi sing tuwuh ing cedhak tembok bentheng Kraton Pajang banjur takpethik. Mlathi kuwi mau warnane putih resik, lan wis mekar banget. Aku ora ngerti apa sing takpikir, dening tanganku lan dening lambeku dhewe, kembang mlathi putih mau takwenehake Emban Angsoka, banjur aku muni, “Tulung kembang mlathi iki wenehake Sekar Kedhaton.”

Dadya Kembang Wangke

Wengi sakwise selisipan kalawan Sekar Kedhaton, aku ketemu ramaku. Dilalah, ramaku malah ngandhani bab Sekar Kedhaton. Nanging, apa sing dikandhakake ramaku rada medeni. Aku ra ngerti ramaku lagi guyon apa pancen tenanan ngakon aku supaya mlebu meneng-meneng menyang keputren Pajang.

“Kowe kudu ndang rabi. Nek gelem, karo Sekar Kedhaton wae.” Mengkono ujare ramaku wengi iku. Aku mung ingah-ingih angger ngiyani. Blaka wae, aku isih ora bisa ucul saka kedadeyan mau sore, nalika selisipan kalawan Sekar Kedhaton. Sajroning batin, aku wis ngantebake tekad, bakal budhal menyang keputren kaya kandhane ramaku.

Caraku mlebu ora beda adoh kalawan carane telik sandi Jipang sing mlebu menyang kedhaton Pajang kanthi cara dadekake tembok dadi cendhak, saengga aku bisa mlumpat. Sangisore Sang Soma, aku mlaku rendhet, ndelik ing sakwalike wit, ndelik sakwalike watu gedhe, supaya ora keconangan pra abdi ing keputren lan para wadya sing lagi jaga.

Lakuku nggawa aku tekan taman keputren. Ing taman keputren ana dingklik dawa sangisore wit sana. Ing dhuwur dhingklik kuwi, ana wanodya sing lagi lunggu kanthi nyekeli kembang mlathi warna putih. Ora salah meneh, wanodya iku ora liya Sekar Kedhaton. Mung dhewe tanpa dijaga wadya Pajang. Kanthi dedonga sajroning batin, aku mlaku nyedhak saka ngarep.

Jebul tekaku dingerteni dening Sekar Kedhaton. Dheweke nyawang aku sing lagi mlaku alon. Mripate padhang lir rembulan. “Raden Pabelan?” Takone marang aku sing wis candhak sakngarepe. “Inggih, Rara Sekar Kedhaton, kula Pabelan.” Wangsulanku.

“Arum gandane mlathi iki.” Alus pocape kanthi tangan nguter-uter mlathi sing dicekel. “Ora taknyana menawa mlathi iki raden pethik saka tembok bentheng.” Ujare meneh marang aku. Aku mung mesem. Dudu mesem, aku pancen ora bisa ngocap apa-apa weruh wanodya kadya widadari.

“Aku entuk mlathi iki saka Emban Angsoka. Embanku kang kinasih. Maturnuwun, Raden Pabelan. Aku seneng banget nampa paweweh sira iki.”

Angin wengi iku alus kerasa. Ora banter, ora alon. Sumiliring angin marai rambute Sekar Kedhaton mabur-mabur. Pasuryane ditibani cahya soma. Sansaya nelangsa, sansaya njerit atiku. Aku ora bisa muni apa-apa, ora bisa omong apa-apa.

“Menawi angsal mangertos, Raden Pabelan gadhah melik punapa dhateng kula?”

Makdheg. Batinku dirangket asmara. Lambeku rapet kinunci. Kudu aweh wangsulan apa aku? Ket mau diajak omong, bisaku mung mbidheg? Apa aku kurang lanang? Kamangka wis wani mlebu meneng-meneng menyang keputren. Sakumpama keconangan, mesthi abot ukumane. Aku kudu omong apa? Akhire dakomongake….

“Kula namung pengin pirsa Sekar Kedhaton. Kula namung…”

Glodhak!! Durung rampung anggonku omong, dumadakan saka njero keputren ana wadya Pajang cacahe telu sing marani aku kanthi muni-muni. “ Dhasar cah bejat!! Kuwanen mlebu keputren!!” Kepeksa aku ora bisa nerusake omonganku, ora bisa ngoncatake rasa tresna saka lambeku. Aku kleyap lumayu.

Sekar Kedhaton nyoba ngalangi angkahe para wadya, nanging wis ora mungkin aku bisa metu saka keputren, jalaran ing ngarepan lan ing cedhak tembok, wis ana wadya Pajang sing njagani sepirang-pirang.

Wengi kuwi dadi wengiku sing kapisan lan sing pungkasan ketemu lan keprungu pocape Sekar Kedhaton. Aku wis dikepung, ora bisa mlayu neng ngendi-ngendi. Para wadya sajak wis ngerti sapa aku, mula anggone nyekel ora kasar. “Raden, sumangga.” Ujare salah siji pimpinan wadya sing njaga keputren. “Neng ndi?” Takonku rada nantang, nanging ora diwangsuli.

Wengi iku uga, aku diadhepake menyang Sultan Pajang. Ramaku teka niliki, dheweke meksa supaya aku diuculake, sakorane diwenehi paukuman sing ora abot. Nanging dening Sultan Pajang, paukumane ora bisa takbayangake. Aku ditibani ukuman pati! Ramaku tetangisan, biyungku, adhine Raden Ngabei Loringpasar, melu mbengoki aku. “Pabelan! Pabelan sutengsun!!”

“Wis kuwanen kowe Pabelan mlebu keputren! Kowe ngerti dhewe menawa keputren kuwi mung aku sing bisa mlebu, lan mung kanthi idi palilahku wong liya bisa mlebu!!” Keras wicarane Sultan Pajang marang aku. Sirahku mung ndungkluk. Pasrah.

Aku ora getun menawa bakal diukum mati jalaran tumindakku sing mlebu meneng-meneng menyang keputren, nanging sing dadi getunku paling gedhe yaiku nalika aku durung bisa ngocapake rasa tresna marang Sekar Kedhaton, senadyan katresnan kuwi bakal ora kaleksanan amerga aku lagi ngerti menawa Sekar Kedhaton mau bakal didadekake garwa dening Sultan Pajang.

Awakku diseret ing lemah. Nggglangsar perih rasane digeseki kerikil. Lemes kabeh awakku. Ing panyawangku mung katon rama lan biyungku sing tetangisan. Aku kuwatir marang paukuman cara apa sing bakal ditampa dening wong tuwaku amerga tumindakku. Saka selaning akehe wadyabala Pajang, dumadakan Sekar Kedhaton meksa marani aku. Tangane awe-awe aku. Luh saka mripate dumleleran. Lambene kaya ngocapake jenengku, “Raden Pabelan!”

Tanganku dicancang tali. Sikilku dicancang tali. Aku ngadeg nganggo dengkulku. Mripatku nyawang terus marang pasuryane Sekar Kedhaton sing isih nangisi lungaku. Pedang dawa wis dicekel algojo sing bakal aweh paukuman. Tanpa ana pocap apa-apa meneh, pedang kuwi wis tekan guluku, banjur medhot sirahku. Sirahku gemlundhung aneng lemah. Ludiraku mbanyu mili.

Senadyan wis pedhot sirahku saka awakku, aku isih keprungu swara-swara, isih bisa nyawang apa wae sing ana cedhake sirahku. Biyungku wis klakep meneng, mengkono uga ramaku. Mung Sekar Kedhaton sing tangise sansaya soran, mecahake langit, marai peteng saben ati.

Perih pancen crita tresnaku. Ketemu wanodya siji wae malah nyawa sing dadi gantine. Wacanen aku ing Babad Tanah Jawa, ing Babad Pajang, ing Tus Pajang, lan ing Babad Demak. Bakal obah atimu, supaya setya marang sakwanodya utawa sakpriya. “Awake buwangen menyang kali Laweyan. Sirahe pendhemen ana watesing Pajang!” Kandhane Sultan Pajang.

Gombalamoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *