Tri Gurit Lintang Alihan – Zuly Kristanto

Lintang Alihan

Samungkure rembulan kalinglingan
Mendhung kang wurung nganakake udan
Kang kasisa saka wengiku
mung rasa kekes kang atise
kuwawa nigas krentege
karepku kanggo nggegem tangane

gegambaran gegeman tangan
nalikane lungguh sesandhingan
amrih bisa andum kekuwatan
kanggo ngadhepi pait getiring kasunyatan
kudu daksawatake menyang jembaring kahyangan
supaya ing tembe ora dadi sanggan
tumrap atiku kang wola-wali ketaman
wisaning katresnan

senajan sliramu pindha lintang alihan
tekamu ing uripku mujudake kanugrahan
lamuna critaku lan critamu kudu kapunggel tekan kene
muga ora nuwuhake getun ing wengi candhake
ing kene
ing papan kang ora nate kok bayangake
aku sumendhe menyang garis nasib
nyoba nuwuhake rasa lila
samungkure nemahi katresnan kang sisip


Tulungagung, 09-08-2020


Tanpa Daya

rembulan mangklung mangulon
mratandhakake wengi ngarepake paripurna
nanging kena ngapa wewayangamu tansaya ngegla
sajak nggodha marang atiku kang isih nandhang lara
merga kudu koncatan tresna
kamangka sejatine aku wis lila
lamun sliramu milih tresna liya

ngenani kahananku kang nganti kaya ngene
sawutuhe mujudake kaluputanku dhewe
aku wis kumawani nyoba ngranggeh awang-awang
tanpa luwih dhisik ngukur
dhuwure dedeg lan aboting budi

ing jagad iki ana mangsane
endahe tresna mung bisa karengkuh
dening wong kang kasinungan
rupa lan kalenggahan
kita kang tanpa daya
kudu bisa ajar nrima
supaya ora nandang lara
kang kedawa-dawa

Tulungagung, 2020-2021


Ngenam Ukara Kapang

Wengi iki udan tumiba maneh
Nyipta hawa asrep ing mangsa ketiga
Kang kebak rasa sepa
Winih kapang kang daktampak
Saben wengi wurung ngrembaka
Sabubare wewayangan manismu
Pamitan lunga saka angen-angenku

Ganda arum saka mekare kemuning
Ing pelataran mlebu menyang kamarku
Kanthi sesingidan
Dheweke katon gegandhengan tangan

Klawan rasa atis
Kang lair saka atising angin wengi

Nalika tanganmu lan tangane gegandhengan
Bisaku mung namakake
Sinambi ngrampungake
Anggenku ngenam ukara kapang
Duh.. tegel tenan atimu

Tulungagung, 2020-2021

Latest posts by Zuly Kristanto (see all)
Tukang Sapu di Dewan Kesepian Tulungagung

One thought on “Tri Gurit Lintang Alihan – Zuly Kristanto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top